Welkom op mijn netvlies.

Translate

maandag 15 november 2010

Inspirerende quotes Eckhart Tolle:

How "spiritual" you are has nothing to do with what you believe but everything to do with your state of consciousness.
Hoe “spiritueel “(Geestelijk) je bent heeft niets te maken met waar je in gelooft maar heeft alles te maken met jouw staat (mate) van bewustzijn.

Do not be concerned with the fruit of your action - just give attention to the action itself.
The fruit will come of its own accord. This is a powerful spiritual practice.

Ben niet zo bezorgd om het resultaat van je actie, schenk alleen aandacht aan de actie zelf. Het resultaat komt vanzelf. Dit is een krachtige spirituele (geestelijke) oefening.

Love does not want or fear anything.

Liefde wil of vreest niets

"Feeling will get you closer to the truth of who you are than thinking."

Gevoel (voelen) brengt je dichter bij de waarheid van wie je bent dan denken.

"You cannot receive what you don’t give. Outflow determines inflow. Whatever you think the world is withholding from you, you already have, but unless you allow it to flow out, you won’t even know that you have it. This includes abundance."

Je kunt niet ontvangen wat je zelf niet geeft. Uitstroom bepaalt instroom. Wat jij denkt dat de wereld aan jou onthoud, heb jij al, maar als je niet toestaat dat het uit je vloeit, zul je nooit weten dat je het in je hebt. Dit houdt volheid (rijkelijkheid, overvloed) in.

"Unhappiness ultimately arises not from the circumstances of your life but from the conditioning of your mind."

Ongelukkig zijn komt uiteindelijk niet voort uit levenssituaties maar uit de conditionering van je denken (gemoedsrust).
"The great arises out of small things that are honored and cared for. Everybody's life really consists of small things. Greatness is a mental abstraction and a favorite fantasy of the ego. The paradox is that the foundation for greatness is the honoring of the small things in the present moment instead of pursuing the idea of greatness."
Het grootse komt voort uit kleine dingen die worden geëerd en verzorgd. Ieders leven bestaat eigenlijk uit kleine dingen. Grootsheid is een mentaal concept en één van de favoriete fantasiëen van het Ego. De paradox ligt in de omstandigheid dat de fundering voor grootsheid gelegen is in het waarderen van de kleine dingen in het Nu in plaats van het "najagen" van het idee van grootsheid.

"In you, as in each human being, there is a dimension of consciousness far deeper than thought. Love, joy, creative expansion, and lasting inner peace can only come into your life through that unconditioned dimension of consciousness."
In jou, als in elk mens, is er een dimensie van bewustzijn aanwezig, veel dieper gelegen dan het denken. Liefde, plezier, creatieve uiting, en voortdurende innerlijke vrede kan alleen in je leven komen door en via die ongeconditioneerde dimensie van bewustzijn of bewust ZIJN.

"Whenever you notice that some form of negativity has arisen within you, look on it not as a failure, but as a helpful signal that is telling you: Wake up. Get out of your mind. Be Present."
Elke keer als je merkt dat enige vorm van negativiteit in je opkomt of opgekomen is, kijk er niet naar alsof je faalt of gefaald hebt, maar als een betekenisvol signaal dat je verteld: Wordt wakker, kom uit je gedachten. Ben aanwezig, hier en Nu.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten