Welkom op mijn netvlies.

Translate

maandag 15 november 2010

De kracht van het NU!

De kracht van het Nu
(oorspr.: The power of Now)
van Eckhart Tolle een inspiratiebron is.
"Invite the opening to the new state of consciousness, instead of waiting for life to do it to you. We can voluntarily invite the opening into our lives through portals into the state of presence. All portals take you, of course, deep into Now. No matter what portal, you will end up in the Now".
Nodig (zelf) de opening, mogelijkheid naar een nieuwe staat van bewustzijn uit, in plaats van te wachten tot het leven het voor je doet. We kunnen uit eigen beweging de opening, mogelijkheid uitnodigen in ons bestaan door middel van doorgangen tot een staat van (volledig) aanwezig zijn. Al deze doorgangen nemen je (mee), als vanzelfsprekend, diep in het Nu. Het maakt niet uit welke doorgang, je zal uitkomen in het Nu.


"One portal into presence is what I would call the primordial spiritual practice. And that is the portal of bringing a yes into Now, which means allowing this moment to be as it is. This is a voluntary portal opening up into the transformed state of consciousness."
Een doorgang naar het heden, het hier en Nu, is wat ik (E.T.) zou willen benoemen als de fundamentele spirituele oefening. En dat is de doorgang van het ja zeggen tegen het Nu, wat betekent dat je dit moment aanvaardt zoals het is.
Dit is een natuurlijke doorgang die zich openbaart bij de getransformeerde staat van bewustzijn. 
"Every time you walk up and down the stairs in your house or place of work, pay close attention to every step, every movement, even your breathing. Be totally present."
Iedere keer als je de trap op en weer neer loopt, thuis of je verblijfplaats, op je werk, richt dan je volledige aandacht op elke stap, elke beweging, zelfs je ademhaling (voel de luchtstroom je lichaam binnenvloeien, en weer uit je lichaam gaan). Ben (daardoor) volledig aanwezig in het hier en Nu.


"Whenever you meet anyone, no matter how briefly, do you acknowledge their being by giving them your full attention? Or do you reduce them to a means to an end, a mere function or role? A moment of attention is enough. You are no longer acting out a script, you become real."
Steeds wanneer je iemand ontmoet, en het maakt niet uit hoe vluchtig, erken je dan zijn/haar ZIJN door je hem/haar je volle aandacht te schenken? Of reduceer je hem/haar tot een middel tot, louter een functie of een rol? Een moment van aandacht is voldoende. Je handelt niet meer vanuit een script maar je wordt echt.


"The quicker you are in attaching verbal or mental labels to things, people, or situations, the more shallow and lifeless your reality becomes, and the more deadened you become to reality, the miracle of life that continuously unfolds within and around you."

Hoe sneller je bent met het plakken van verbale of mentale etiketten op dingen, mensen, of situaties, des te meer je realiteit, bestaan oppervlakkig(er) en onbezield wordt, en hoe meer afgesloten (doodlopend) je komt te staan ten opzichte van de realiteit, je bestaan, het wonder van het leven dat zich voortdurend ontvouwt in en rondom jou.


"Can you wake up out of thought into the aliveness, the alertness that you only have, that is inseparable from present moment? That is ultimately the meaning of now."

Ben je staat om te ontwaken uit je gedachten en wakker te worden in de levendigheid, de alertheid die (alleen) verbonden is en niet los te koppelen is van het hier en Nu? Dat is uiteindelijk de betekenis van NU. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten