Welkom op mijn netvlies.

Translate

maandag 15 november 2010

Inspirerende quotes Eckhart Tolle:

"When you listen to a thought, you are aware not only of the thought but also of yourself as the witness of the thought. A new dimension of consciousness has come in."

Wanneer je naar een gedachte luistert, ben je niet alleen in contact met de gedachte maar ook met jezelf als de getuige, de waarnemer, van de gedachte. Een nieuwe dimensie van bewustzijn doet dan zijn intrede.


"When you look at a tree and perceive its stillness, you become still yourself. You connect with it at a very deep level. You feel a oneness with whatever you perceive in and through stillness."
Wanneer je naar een boom kijkt en het zijn stilte herkent, ontwaart, word je zelf stil. Je verbindt je met hem op een zeer diep niveau. Je voelt een heelheid, verbondenheid met alles wat je ontwaart door en in stilte.

"There are three ways in which the ego will treat the present moment: as a means to an end, as an obstacle, or as an enemy."


Er zijn drie wegen, manieren, waarop het Ego omgaat met het huidige moment, het hier en Nu: als een doel, als een obstakel of als een vijand.


Doen is nooit genoeg als je Zijn verwaarloost.
Het erkennen van het goede dat al in je leven is, is de grondslag van alle overvloed.
See if you can catch yourself complaining, in either speech or thought, about a situation you find yourself in, what other people do or say, your surroundings, your life situation, even the weather. To complain is always nonacceptance of what is.

Kijk of je jezelf kunt betrappen op klagen, of het nu in spraak of in denken is, over een situatie waar je jezelf in bevindt, wat andere mensen doen of zeggen, je directe omgeving, je levenssituatie, zelfs het weer. Klagen is altijd het niet accepteren van wat is.

The stream of thinking has enormous momentum that can easily drag you along with it. Every thought pretends it matters so much. It wants to draw your attention completely. Here is a new spiritual practice: don't take your thoughts too seriously.

De stroom van gedachten heeft een enorme impact wat je makkelijk mee kan sleuren. Iedere gedachte doet net alsof het van bijzonder belang is. Het eist je volledige aandacht op. Hier is een nieuwe spirituele oefening: neem je gedachten niet zo serieus.

Time is what the ego lives on. The stronger the ego, the more time takes over your life. Almost every thought you think is then concerned with past and future, and your sense of self depends on the past for your identity and on the future for its fulfillment.

Ego leeft, bestaat, op basis van tijd. Hoe sterker het Ego, hoe sterker tijd je leven gaat beheersen. Bijna elke gedachte die door je heengaat heeft dan te maken met verleden en toekomst, en je gevoel van Zelf (wie is, ben, Ik) is dan afhankelijk van het verleden voor je identiteit en van de toekomst voor zijn vervulling.


"Whenever there is negativity in you, if you can be aware at that moment that there is something in you that takes pleasure in it or believes it has a useful purpose, you are becoming aware of the ego directly. The moment this happens your identity has shifted from ego to awareness. This means the ego is shrinking and awareness is growing."

Steeds wanneer er negativiteit in je heerst, en als je je tegelijkertijd bewust kan zijn dat er iets is dat daar plezier in heeft of gelooft dat het bruikbaar is, word je je direct bewust van het (je) ego. Op het moment dat dit gebeurt is je identiteit gewijzigd van ego in bewustzijn. Dit betekent dat het ego krimpt en het bewustzijn groeit.

"When you get attached to objects, when you use them to enhance your worth, concern about things can easily take over your whole life. When you identify with things, you don%u2019t appreciate them for what they are because you are looking for yourself in them."

Wanneer je gehecht raakt aan objecten, wanneer je ze gebruikt om je eigenwaarde op te vijzelen (waarderen), kunnen zorgen over "dingen" makkelijk je gehele bestaan overnemen. Wanneer je je identificeert met dingen, waardeer je ze niet voor wat ze zijn omdat je jezelf (identiteit) in die dingen zoekt.

"Wherever you are, be there totally. If you find you%u2019re here and now intolerable and it makes you unhappy, you have three options: remove yourself from the situation, change it, or accept it totally. If you want to take responsibility for your life, you must choose one of those three options, and you must choose now. Then accept the consequences."

Waar je ook bent, ben daar dan ook in zijn geheel (volledig). Als je je Hier en Nu ondragelijk vindt en het maakt je ongelukkig, heb je drie opties: verlaat de situatie (plaats) waar je je bevindt, verander het, of aanvaardt (accepteer) het volkomen. Als je verantwoordelijkheid wil nemen voor je bestaan, moet je een keuze maken uit één van deze drie opties, en je moet deze keuze NU maken. En accepteer vervolgens de consequenties (volkomen).

You don't experience time; you only experience the Now, ever.

Je ervaart geen tijd, je ervaart enkel en alleen het NU, altijd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten