Welkom op mijn netvlies.

Translate

maandag 31 oktober 2011

HSP...

ik voel wat jij voelt
ik zie wat jij ziet
ik hoor wat jij hoort
als jij huilt
heb ik verdriet

ik voel jou angsten
en jou pijn
ik voel wanneer jij alleen
wilt zijn

ik ervaar
wat jij ervaart
en ik voel
wat jij bewaard

je terughoudenheid
maar ook je openheid
je plezier
je geluk
als jou hart breekt
is t mijne ook stuk

ik lees wat jij schrijft
tussen de regels door....
het zijn je gedachten
die ik hoor....

ben jij nu een openboek voor mij?
wees maar niet bang,
het antwoord is 'nee'
ik sta gewoon scherp
door mijn hsp...

© Carolien 


Heldervoelendheid...

Inleiding heldervoelendheid

Helder’ betekent: duidelijk en zuiver, klaar, onbewolkt, volkomen doorzichtig, scherpzinnig, begrijpelijk, schoon, proper.

Als je heldervoelend bent, dan beschik je over een transparant gevoel als eigenschap en instrument. Je gevoel staat voortdurend ‘open’. Je gevoel is ontvankelijk voor allerlei prikkels/energieën vanuit je omgeving, via je waarnemingen en via je gedachten.

Alles waar je lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk mee in contact komt, kan in jouw gevoel gewaarwordingen opwekken: de plaats waar je bent, de atmosfeer, mensen, dieren, planten, voorwerpen. Maar ook alles/iedereen waar jij in jouw gedachten (hoofd) mee bezig bent en waar jij je innerlijk op afstemt.
Onderscheid

Heldervoelendheid betekent vervolgens dat je hetgeen je voelt duidelijk en zuiver kunt onderscheiden: wat voel je precies? Is het positief of is het negatief? Waar komt het vandaan? Hoe en wanneer heb jij deze energieën opgelopen? Is het van jezelf of komt het van iemand/iets anders, of is beide het geval? Om je gevoel ongekleurd te kunnen uitleggen is het een voorwaarde dat jij zelf/innerlijk helder bent op het betreffende stukje.

‘Weten’

Geestelijke helderheid, aanleg, oefening en (leef)tijd maken dat je gevoel zich steeds sneller in gedachten/ woorden uitdrukt en dat het zich manifesteert in ‘iets meteen weten’.


Richting


De gerichtheid, het bereik en de nuancering van je heldervoelendheid hangen samen met de aard en gesteldheid van jouw ‘wezen’: je persoonlijkheid, je bezieling, je hart, je vermogen tot besef, je ervaringen. Overeenkomstig jouw intenties en drijfveren blijf je van-zelf in ontwikkeling.

Innerlijke helderheid


Je innerlijk is de kern van je wezen: je hart, je gemoed, de zetel van je geestelijke gevoel. Hoe helderder je innerlijk, hoe zuiverder je gevoel. Een helder innerlijk bestaat bij zelfkennis, realiteitsbesef, geestelijke heelheid, neutrale emotionaliteit en vrije wilsbeschikking. Een helder innerlijk realiseren kost tijd, inspanning en volharding.

Een helder innerlijk is beweeglijk en ontstaat gaandeweg via jouw verlangen ernaar. Het vraagt een voortdurende, eigenlijke intentie om je geestelijke kwetsuren uit het verleden én in het heden te willen verwerken (volledig beseffen en aanvaarden), waardoor jouw wezen zich kan neutraliseren en vrijkomt.

Hooggevoeligheid


Hooggevoeligheid kan samengaan met heldervoelendheid. Maar je hoeft niet perse veel en intens te voelen om heldervoelend te zijn. Hooggevoeligheid kan heldervoelendheid latent in zich dragen.

Het verwerven van een helder gevoel kan doel en betekenis geven aan een hooggevoelige constitutie. Door je onderscheidingsvermogen te ontwikkelen, komt bloot te liggen wat jouw eigen (gedachte)patronen zijn en daar kun je mee aan de slag. Energieën die niet van jouzelf zijn kun je direct wegsturen. Dan wordt alles lichter en krijg je meer rust.

Wegsturen


Alles wat je voelt en wat niet van jouzelf is of wat negatief is, kun je wegsturen via je gedachten/woorden. Hoe zuiverder je kunt onderscheiden wat je voelt, hoe sterker jouw geestkracht is.

Als het je niet (meteen) lukt om bepaalde gevoelens/gedachten weg te sturen, dan is er nog een aspect verborgen wat aan het licht moet komen. Situaties herhalen zich en wanneer je alle deeltjes hebt ontdekt en verwerkt, dan kun je de betreffende ongewenste energieën wél wegsturen.

Manifestatie
Niet zelden is heldervoelendheid eerst een ongekend verschijnsel. Als kind beleefde je de wereld vanuit je gevoel en reageerde je in veel situaties voorvoelend en (over)gevoelig. Afhankelijk van je karakter en de omstandigheden waarin je bent opgegroeid, kan jouw heldervoelendheid zich hebben gemaskeerd achter rationalisaties, angsten, verslavingen of ander afleidend gedrag/patronen. Allerhande geestelijke en lichamelijke verschijnselen kunnen voortkomen uit het niet ((h)er)kennen of kunnen omgaan met heldervoelendheid.


Het komt ook voor dat heldervoelendheid zich ‘ineens’ openbaart als gevolg van een ingrijpende (traumatische) gebeurtenis. Bijvoorbeeld na een ernstig ziekbed, na een ongeval, na het overlijden van een dierbare, of na de geboorte van een kind.

Of misschien ben jij zó opgegroeid dat heldervoelend zijn voor jou de natuurlijkste zaak van de wereld is?


Integratie


Heldervoelendheid is een speciaal, extra zintuig waarmee je prikkels/energieën gewaar wordt. Eenmaal bewust geworden, kun je dit van-zelf-sprekende orgaan niet meer afsluiten.

Maar als jij je heldervoelendheid omarmt en integreert in je leefstijl, dan zul je zien dat voorheen niet te combineren puzzelstukjes op hun plaats vallen en dat jij meer jezelf bent.

© Copyright NVHM, juli 2004. 

Bron: http://www.nieuwetijdskind.com

Hoe herken je heldervoelendheid?

In principe is iedereen heldervoelend, maar veel mensen zijn zich daar niet van bewust.

Je kunt je bewust worden van je heldervoelendheid via lichamelijke, psychische en emotionele gewaarwordingen, reacties en klachten.
Heldervoelendheid manifesteert zich o.a. in:


* Gevoeligheid voor wat mensen uitstralen, uitzenden of ‘bij zich hebben’.


Bijvoorbeeld de stemming van mensen, emoties en intenties, maar ook het aanvoelen van iemands karakter.
Hoe iemand handelt levert bewijs voor jouw gevoel omtrent die persoon.


* Gevoeligheid voor de lichamelijke gesteldheid van andere mensen.


Bijvoorbeeld pijnen, spanning, benauwdheid, moeheid etc.

* Gevoeligheid voor sfeer of sferen in gebouwen, ruimtes of op bepaalde plaatsen.


Bijvoorbeeld een plaats voelt zwaar of drukkend, geeft hoofdpijn of jaagt angst aan, of het voelt juist licht of warm.


* Gevoeligheid m.b.t. voorwerpen, informatie via de media, straling van electriciteit, aardstralen, etc.


Bijvoorbeeld je voelt een spanning of je wordt misselijk of ziek.


* Gevoeligheid m.b.t. andere levensvormen zoals planten en dieren.


Bijvoorbeeld angst, verdriet, blijheid, lichamelijke pijnen.
Aan alles hier op aarde (materie) zitten allerlei soorten energieën vast.
Wij ervaren deze energieën (=informatie) via ons lichaam en/of via onze gedachten en/of via ons gevoel.
Heldervoelendheid kan gepaard gaan met andere kwaliteiten, zoals:


* helderziendheid
* helderwetendheid
* helderhorendheid
* helderruikendheid
* zien en weten via de gedachten
* Lichamelijke gewaarwordingen en symptomen


De energieën die aansluiting op ons maken, kunnen o.a. onderstaande lichamelijke symptomen tot gevolg hebben. Dit geldt NIET wanneer deze symptomen het gevolg zijn van een eigen lichamelijke ziekte.

Voorbeelden van lichamelijke symptomen ten gevolge van negatieve energieën:


* een onaangenaam gevoel van zwaarte of een drukkend gevoel
* spanning of gespannenheid
* druk op het hoofd, hoofdpijn, migraine
* keelpijn, hoesten, slijm opgeven
* benauwdheid, hyperventilatie
* druk op de borstkas, pijn in de borstkas, longen of hartstreek
* druk op de maag, maagpijn
* spanning op de buik, buikpijn
* reacties van de spijsvertering
* pijn in de rug, spanning of pijn in de nek, schouderbladen
* pijn op onze ‘zwakke plekken’ bijvoorbeeld gewrichten
* kokhalzen, misselijkheid, braken
* onaangename kou, rillingen, moeheid
* allergische reacties


Voorbeelden van lichamelijke gewaarwordingen ten gevolge van positieve energieën:


* aangenaam ‘licht’ gevoel
krachtig gevoel
energiek
stevig, goed geaard
boeren
geeuwen
‘stroom’, tintelingen
aangename warmte


Psychische/emotionele gewaarwordingen en symptomen


De energieën die verbinding met ons maken werken ook via de gedachten en emoties.
Wanneer wij ons er niet van bewust zijn dat er energieën binnenkomen via ons emotionele gevoel, dan reageren wij automatisch volgens deze energieën, omdat wij denken dat deze gevoelens van onszelf zijn.

Wanneer wij ons er niet van bewust zijn dat er energieën binnenkomen via onze gedachten, dan handelen wij onbewust volgens deze gedachten, omdat wij denken dat deze gedachten van onszelf zijn.

Onze eigen gedachtepatronen haken onbewust in op de binnengekomen energieën, waardoor onze reacties en/of handelingen onbewust bepaald worden door deze energieën.

Ook sluiten zich energieën aan op onze eigen gedachtepatronen waardoor onze reacties en/of handelingen onbewust ondersteund of versterkt worden door deze energieën.
Voorbeelden van psychisch en/of emotioneel reageren op negatieve energieën, vaak in combinatie met onze eigen gedachtenpatronen:


* onveilig gevoel, angst, vrees, fobieën
* irritatie, boosheid, woede, agressie, wraakzucht
* opgejaagdheid, spanning, stress
* wantrouwen, onzekerheid, jaloezie, afgunst
* hebzucht, gulzigheid
* concentratieproblemen, versnipperde aandacht
* verdriet, pijn, hysterie
* verbittering, haat
* wisselende stemmingen, piekeren
* neerslachtigheid, somberheid, pessimisme, depressie
* afgeslotenheid, onwerkelijk gevoel, dissociatie, gespletenheid
* superioriteit, dominantie, tirannie, bezitterigheid
* inferioriteit, zelfveroordeling, zelfhaat, zelfpijniging, zelfvernietiging
* krachteloosheid, passiviteit, onverschilligheid, geestelijk moe
* dwangmatigheid, drang om te vluchten in verdovende middelen etc.
* bewustzijnsvernauwing, projectie
* suicidale gedachten en/of gevoelensBovengenoemde is ook lichamelijk voelbaar.


Wanen, het horen van stemmen en het waarnemen van meerdere persoonlijkheden in jezelf, zijn ook het gevolg van aansluitingen op de negatieve dimensies. Ook voor crimineel gedrag geldt dat mensen worden aangezet door de gedachten/energieën vanuit het negatieve.

Voorbeelden van psychisch/emotioneel reageren op positieve energieën:* ontspanning, acceptatie, innerlijke rust
* geestelijke kracht
* vertrouwen, optimisme
* blijheid, vrolijkheid, humor
* invoelingsvermogen, begrip, onvoorwaardelijk respect


Bovengenoemde is ook lichamelijk voelbaar.


Zo kunnen we begrijpen dat het belangrijk is dat we onze gedachten en gevoelens gaan onderzoeken en onderscheid leren maken in wat waar vandaan komt (wat is vanuit het positieve, wat is vanuit het negatieve en wat is van onszelf).

Alles wat vanuit het negatieve komt sturen we weg via onze eigen gedachten, zodat deze energieën ons systeem verlaten. Dit geldt zowel voor wat van onszelf is als voor wat niet van onszelf is.

Zo wordt het mogelijk om onze eigen gedachte patronen te doorgronden en te veranderen.
Dan gaan we neutraler denken, waardoor we de positieve informatie beter kunnen ontvangen.

Emotie


Emotie geeft kleur aan ons leven.
Via onze gedachten creëren wij emoties en trekken wij emoties (=energieën) aan.
Het is echter niet de bedoeling dat ons lichaam ermee op de loop gaat en dat wij niet meer neutraal kunnen denken, waardoor onze beslissingen en handelingen beïnvloed worden.

© Copyright NVHM, juni 2002. 


http://www.nieuwetijdskind.com/  

Neale Donald Walsch Interview With Dr. Michael Laitman

Neale Donald Walsch’s book series Conversations with God has developed from self-help topics to broader ones, concerning humanity as a whole. In this interview with Dr. Michael Laitman, Neale Donald Walsch discusses how today humanity should be recreated as a brand new organism, as a group instead of a scattering of individuals.

Dr. Michael Laitman put the question across, how can people unite today? Walsch rephrased the question as, how can we make people understand that we are already united?

Laitman and Walsch agreed that humanity’s lacking consciousness of its unity is the greatest problem in the world. Moreover, they agreed that humanity’s experience of separation from one another is the cause of all personal, social and global-scale problems people face.

Walsch raised the idea of organized religion being a major area of separation among humanity. Dr. Laitman responded that it won’t help to attack religion, but that as a result of the knowledge of humanity’s unity spreading, people will gradually start understanding problems inherent to organized religion from within themselves. Moreover, Dr. Laitman mentioned how religious writings and people’s opinions about them are totally different, that religious texts write about developing relationships of love among people, and that the law of nature is revealed to people through such relationships.

Defining these problems, Walsch and Laitman moved onto talk about what solutions they could suggest for them. You can read or listen to the full interview by using the following links:

Make Yourself A Better Person By Connecting With Others
Dr. Michael Laitman interview series with Neale Donald Walsch.

Download PDF:

http://www.kabbalah.info/files/public/Files/pdf/neale-donald-walsch_interview-with-michael-laitman.pdf


Neale Donald Walsch is the author of the best-selling book series Conversations With God, and his newest book, When Everything Changes, Change Everything. 


Uit: Derde gesprek met God van Neale Donald Walsch.

Goede samenvatting van wat er te lezen valt in de drie boeken.
"Weet dan dat er drie wijsheden zijn die als een rode draad door heel deze dialoog lopen, te weten:

Wij zijn allen één
Er is genoeg
Er is niets dat we moeten doen


Als jullie zouden beslissen dat 'we allemaal één zijn', dan zouden jullie elkaar niet meer behandelen op een manier zoals jullie dat nu doen.
Als jullie zouden beslissen dat 'er genoeg is', dan zouden jullie alles met iedereen delen.
Als jullie zouden beslissen dat 'er niets is dat we moeten doen', dan zouden jullie ophouden om 'het doen' te gebruiken om jullie problemen op te lossen. Jullie zouden je dan eerder bewegen in de richting van - en komen uit - een staat van existentie die ervoor zorgt dat jullie ervaring van die 'problemen' verdwijnt, waardoor de voorwaarden zichzelf dus oplossen.
Misschien is dat de belangrijkste waarheid die jullie in dit stadium van jullie evolutie moeten begrijpen... Onthoud het volgende altijd en maak er jullie mantra van:
Er is niets wat ik moet hebben, er is niets wat ik moet doen en er is niets wat ik moet zijn, behalve precies wat ik nu ben.
Dat houdt in dat 'hebben' en 'doen' uit jullie leven zal worden geëlimineerd. Het betekent dat wat jullie ervaren als wat jullie hebben en doen, ontspruit uit jullie wezen; en niet dat het jullie er naartoe leidt.
Als je van 'vreugde' komt, dan doe je bepaalde dingen omdat je blij bent; dit in tegenstelling tot de oude benadering die stelde dat je dingen deed waarvan je hoopte dat ze je blij zouden maken.
Als je van 'wijsheid' komt, dan doe je bepaalde dingen omdat je wijs bent, niet omdat je probeert wijsheid te verkrijgen.
Als je van 'liefde' komt, dan doe je bepaalde dingen omdat je liefde bent, niet omdat je liefde wilt hebben.
Alles verandert; alles wordt anders als je van 'zijn' komt in plaats van proberen te 'zijn'. Je kunt de weg naar 'zijn' niet even 'doen'. Of je nu probeert 'blij', 'wijs', of 'liefde' te zijn - of probeert God te zijn - je kunt het niet 'bereiken' door het te doen. En toch is het waar dat jullie fantastische dingen zullen doen als jullie het hebben 'bereikt'.
Dat is de goddelijke dichotomie. De manier om 'er te komen' is door er 'te zijn'. Je hoeft alleen maar te zijn waar je wilt komen! Zo eenvoudig is het. Er is niets wat je moet doen. Wil je blij zijn? Wees dan blij. Wil je wijs zijn? Wees dan wijs. Wil je liefde zijn? Wees dan liefde
Dat is Wie jullie zijn.
Jullie zijn mijn Geliefden."

Liefde is vrijheid om...

Liefde is vrijheid om tot expressie te brengen wat het vreugdevolste deel is van Wie je werkelijk bent.

Liefde is alles wat onvoorwaardelijk is, zonder beperkingen en zonder noden.
Omdat het onvoorwaardelijk is, is er niets nodig om er uitdrukking aan te kunnen geven. Het vraagt geen tegenprestatie. Het neemt niets terug.
Omdat het onbeperkt is, stelt het geen beperkingen aan een ander. Het kent geen einde, het gaat altijd door. Het ervaart geen grenzen of blokkades.
Omdat het geen noden kent, zal het niets nemen dat niet vrijwillig is gegeven. Het zal niets omvatten dat niet omvat wil worden. Het zal niet iets proberen te geven dat niet in vreugde wordt aanvaard.
En het is vrij. Liefde is dat wat vrij is, want vrijheid is de essentie van wat God is. Liefde is God tot expressie gebracht.

=========================
Uit: Vriendschap met God Wat zou liefde nu doen?

De vraag – wat is de elementaire aard van de mens? – is momenteel de belangrijkste vraag voor de mensheid. Als je gelooft dat mensen van nature niet te vertrouwen en kwaadaardig zijn, creëer je een samenleving die deze visie ondersteunt, wetten aanneemt, regels instelt, voorschriften invoert en beperkingen oplegt die daardoor gerechtvaardigd worden. Als je gelooft dat mensen van nature goedaardig en te vertrouwen zijn, zul je een geheel ander soort samenleving creëren, waarin wetten, regels, voorschriften en beperkingen amper nodig zijn. De eerste samenleving zal ieders vrijheid beperken, de andere zal iedereen vrijheid schenken.

De liefde laat los. Wat jullie behoeftebevrediging noemen en vaak met liefde verwarren, doet het tegenovergestelde. Op die manier kun je het verschil tussen liefde en behoeftebevrediging herkennen. Liefde laat gaan, behoeftebevrediging wil vasthouden.

Laat alle verwachtingen varen, laat alle eisen, regels en voorschriften varen die jullie je geliefden opleggen. Want wie je beperkingen oplegt, bemin je niet. Niet ten volste.
En ook jijzelf wordt niet ten volste bemind. Je houdt niet honderd procent van jezelf als je jezelf restricties oplegt, als je jezelf, op welk gebied ook, minder dan totale vrijheid gunt.
Onthoud echter dat keuzes geen restricties zijn. Noem de keuzes die je hebt gemaakt dan ook geen restricties. En geef je kinderen en alle geliefden met liefde alle informatie waarvan jij denkt dat die hen helpt de goede keuzes te maken; ‘goed’ in de zin dat die keuzes zowel een bepaald gewenst resultaat voortbrengen als hun grootste gewenste resultaat, namelijk een gelukkig leven.
Deel met alle anderen wat jij daarover weet. Bied alles aan wat jij hebt leren begrijpen. Maar probeer niet je ideeën, regels of keuzes aan anderen op te leggen. En ontzeg niemand jouw liefde, ook niet als zij andere keuzes maken dan jij zou doen. Feitelijk moet jij hun juist jouw liefde tonen als je denkt dat zij de verkeerde keuzes hebben gemaakt.
Dat is medeleven en er bestaat geen hogere expressie van liefde.

=========================
Uit: Vriendschap met God

Gevonden spreukjes en schrijfsels...

Wanneer iedereen zijn wil zou richten op het goede, zou er niets slechts meer zijn.

Helaas heeft onze maatschappij de wetenschappelijke vooruitgang in het begrip van het stervensproces nog niet geaccepteerd. Het is daarom noodzakelijk dat we onszelf heropvoeden en beseffen dat we niet alleen biologische machines, maar ook geestelijke wezens zijn.


Door positief te denken en te spreken , trekken we positieve energie aan. Als we langdurig negatieve gedachten (energieën) gebruiken, kan het gevolg zijn dat de weerstand van het lichaam verzwakt. Dat gebeurt meestal als we onze gedachten concentreren op onszelf. (depressief) Langdurige depressie kan onze kracht en gezondheid uitputten. Dienstverlening is een balsem voor de geest en het lichaam. Als we ons concentreren op de behoefte van anderen en de manier waarop we hen kunnen dienen , beginnen we te genezen.


Er wacht ons geen duisternis aan het eind van het leven, maar een warm licht.
Licht en liefde zijn energieën die ons lichaam kracht geven. Onze geest kan verzwakken door : geweld, gebrek aan liefde, negatieve gebeurtenissen etc. En zo verzwakt ook ons lichaam . We kunnen onze geest weer opladen door anderen te dienen en ons open te stellen voor positieve energie d.m.v. positieve gedachten.


What beauty lives within us
We always have to see
For we are but the vessel
That gives life's harmony


So look beyond the mountains
See beyond the stars
We can join this peacefulness
No matter near or far.


Wie de mensen kent heeft verstand , wie zichzelf kent is verlicht.


Hieronder enkele uitspraken, van diverse schrijvers:
De Heer schenkt ons gaven en talenten naar zijn wil, we moeten nooit onze talenten of zwakheden vergelijken met die van een ander. Wij zijn uniek ! (Betty Eadie)

Sommigen zouden tot hoge leeftijd blijven leven om hun taak te vervullen , en anderen te helpen door hun de kans te geven om te dienen. (Betty Eadie)

Herinner jezelf er vaak aan dat je een kind van God bent en dat je de goddelijke kracht in je draagt.
( Dr. Wayne Dyer , uit : Beziel je leven )

Vergeet niet dat je niet naar een hoger niveau kunt gaan als je je aan een lager niveau vastklampt.
(Dr. W. Dyer)

Als iemand niet in staat is om vertrouwen te hebben zal hij de woorden en daden van anderen verkeerd interpreteren. (Gary Zukav, uit : De zetel van de ziel)

Een waarlijk geëvolueerd mens is die gene die anderen hoger schat dan zichzelf en die liefde stelt boven de fysieke wereld en wat zich daarin bevindt. (Gary Zukav)

Er is altijd hulp van een hoger niveau, hoewel je persoonlijkheid zich er niet van bewust is omdat het op het niveau van je ziel afspeelt. (Gary Zukav)

Veel van onze ervaringen worden door beschermengelen georkestreerd. Ze helpen ons op alle mogelijke manieren. Veel dingen waarvan we denken dat we het zelf hebben gedaan, zijn juist door goddelijke hulp gebeurd ! (Betty Eadie)Each moment that you wonder
What waits in life to see.

Know that you're the author
Of what your life can be !


Een dwaze vriend is een grotere plaag dan een wijze vijand.

ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥* ♥*ღ♥*

We gather here as One Global Community~~we feel the connection between ourselves as we prepare for the planetary shift already moving us closer to our own Awakening~~
these words speak to us today:...“To be whole. To be complete. Wildness reminds us what it means to be human, what we are connected to rather than what we are separate from.” Terry Tempest Williams ...Namaste

ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥* ♥*ღ♥*
Go to a garden
And just stand in it.
Breathe in the air, the fragrances,
the light, the temperature,
the music of the different plants, insects, birds, worms,
caterpillars, grasshoppers, and butterflies.
Inhale the prana (cosmic energy) of all the abundantly
growing things.
Recharge your inner batteries.
This is the joy of natural meditation."
- Lama Surya Das, "Awakening to the Sacred," 1999

ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥* ♥*ღ♥*


We think what is at the heart of your dilemma is something that is at
the heart of almost all dilemmas, and that is finding your own guidance
and feeling confident in finding it.

It's
alright for you to choose things that are different from what others
are choosing. But you have to decide that it is alright. And you have
to develop your own relationship with your own guidance, otherwise
you're upside down and all around, you're sort of lost in the confusion
of all of it.

Abraham-Hicks 02 - 23 - 2002ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥* ♥*ღ♥*


۩ ۞ ۩ A New Day
"De openheid om te beginnen is alles wat nodig is om de openheid hebben elk
dag. We beginnen vandaag, en morgen beginnen we weer, en de dag nadat we
opnieuw te beginnen, zoals we zullen de dag na dat. Op deze manier heeft onze
reis bij ons terecht. We beginnen. De rest ontvouwt zich door ons. "
Julia Cameron

ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥* ♥*ღ♥*


۩۞۩

"A mother holds her children’s hands for a while, but their hearts forever."ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥* ♥*ღ♥*


۩۞۩ Into that Heaven of FREEDOM

Where the mind is without fear
Where the mind is without fear and the head is held high
Where knowledge is free
Where the world has not been broken up into fragments
By narrow domestic walls
Where words come out from the depth of truth
Where tireless striving stretches its arms towards perfection
Where the clear stream of reason has not lost its way
Into the dreary desert sand of dead habit
Where the mind is led forward by thee
Into ever-widening thought and action
Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake.

--Rabindranath Tagoreღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥* ♥*ღ♥*Be an angel to someone else whenever you can, as a way of thanking God for the help your angel has given you.
~Quoted in The Angels' Little Instruction Book by Eileen Elias Freeman, 1994ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥* ♥*ღ♥*


°oO ♥ Oo°

This capacity of waking up, of being aware of what is going on in
your feelings, in your body, in your perceptions, in the world, is
called Buddha nature, the capacity of understanding and loving.
Smiling is very important. If we are not able to smile, then the world
will not have peace. It is not by going out for a demonstration against
nuclear missiles that we can bring about peace. It is with our capacity
of smiling, breathing, and being peace that we can make peace.

~ Nhat Hanh

°oO ♥ Oo°ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥* ♥*ღ♥*“The best way to make your dreams come true is to wake up.”
- PAUL VALERY

ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥* ♥*ღ♥*


Lovers we are/so we shall meet/to discover the wonder/of each other/by a mere glance/reflected eye to eye/and be lost again/by the finding of ourselves/in another's sweet surrender~~~

ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥* ♥*ღ♥*"Focus on the journey, not the destination. Joy is found not in finishing an activity but in doing it."
- GREG ANDERSON

ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥* ♥*ღ♥*


Snowflakes are one of nature's most fragile things, but just look what they do when they stick together. Communication is to a relationship what breathing is to living.
Verna M. Kelly:

ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥* ♥*ღ♥*


۩۞۩
Nowhere can man find a quieter or more untroubled retreat than in his own soul.
~Marcus Aurelius, Meditations

ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥* ♥*ღ♥*


۩۞۩
"For me there is only the traveling on paths that have heart, on any path that may have heart, and the only worthwhile challenge is to traverse its full length--and there I travel looking, looking breathlessly."
— Carlos Castaneda (The Teachings of Don Juan: A Yaqui Way of Knowledge

ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥* ♥*ღ♥*


°oO ♥ Oo°
Your first love has no beginning or end. Your first love is not your first love, and it is not your last. It is just love. It is one with everything.
~ Nhat Hanh
°oO ♥ Oo°

ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥* ♥*ღ♥*All seasons are beautiful for the person who carries happines within.
- Horace Friess

ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥* ♥*ღ♥*If you have a mind at peace, and a heart that cannot harden,
Go find a door that opens wide upon a lovely garden.
- Author Unknown

ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥* ♥*ღ♥*


“When you are
on a down swing, do not feel bad. Know the swing will change and things
will get better.There are good times coming.” - Bob Proctor

ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥* ♥*ღ♥*Let those love now who never loved before; Let those who always loved, now love the more.Thomas Parnell

ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥* ♥*ღ♥*You're the only one who can make the difference. Whatever your dream is, go for it.
Love makes us do things we never thought we were capable of.

Earvin Magic Johnson

ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥* ♥*ღ♥*


۩۞۩
There is no difficulty that enough love will not conquer;
no disease that enough love will not heal;
no door that enough love will not open;
no gulf that enough love will not bridge;
no wall that enough love will not throw down...

It makes no difference how deeply seated may be the trouble;
how hopeless the outlook;
how muddled the tangle;
how great the mistake.
A sufficient realization of love will dissolve it all.
If only you could love enough you would be the happiest and most powerful being in the world . . .
~Emmet Fox

____♥♥♥♥ Peace&Love ♥♥♥♥
__♥♥♥♥♥♥♥♥♥__) (__♥♥♥♥♥♥♥♥
_♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥__♥♥♥- ♥♥(¯`v´¯)♥
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥- ♥♥♥(¯`(●)´¯)♥
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥- ♥♥♥♥(_.^._)♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥- (¯`v´¯)♥♥♥♥
_♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥(¯`- (●)´¯)♥♥♥
___♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥(_.^.- _)♥♥
______♥♥♥♥♥♥(¯`v´¯)♥♥♥♥♥-
________♥♥♥(¯`(●)´¯)♥♥♥♥
___________♥(_.^._)♥♥
______________♥

ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥* ♥*ღ♥*


۩۞۩
"""The only True wisdom

is knowing

you know nothing.""

-Socrates
✶✿✶☮❤☆✶✿✶

ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥* ♥*ღ♥*"A smile is a passport that will take you anywhere you want to go." -- UNKNOWN

ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥* ♥*ღ♥*Mental sunshine will cause the flowers of peace, happiness and prosperity to
grow upon the face of the earth. Be a creator of mental sunshine.
- Kathi's Garden

ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥* ♥*ღ♥*


"... there are more worlds, and on them more creatures of beauty to be found." -- Immanuel Kant, natural philosopher, 1764

ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥* ♥*ღ♥*


..."You, you may say I am a dreamer/But I'm not the only one/I hope someday you will join us/And the world will be as one...." John Lennon ~~~my hero!

ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥* ♥*ღ♥*"As you recognize that you already own the wholeness you seek, and no one outside you can give you more than you already are, dysfunctional situations will evaporate like bad dreams exposed to the morning sun. " Alan Cohen

ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥* ♥*ღ♥*May you listen to your longing to be free.
May the frames of your belonging be large enough for the dreams of your soul.
May you arise each day with a voice of blessing whispering in your heart
...something good is going to happen to you.
May you find harmony between your soul and your life.
May the mansion of your soul never become a haunted place.
May you know the eternal longing that lies at the heart of time.
May there be kindness in your gaze when you look within.
May you never place walls between the light and yourself.
May you be set free from the prisons of guilt, fear, disappointment and despair.
May you allow the wild beauty of the invisible world to gather you,
mind you, and embrace you in belonging.
- John O'Donahoe

ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥*ღ♥* ♥*ღ♥*


Is mijn kind een Nieuwetijdskind?

Is mijn kind een Nieuwetijdskind?
(Ben je als volwassene op zoek naar een test, dan raad ik je de indigo test aan, of kijk eens bij de eigenschappen van een kristalkind.)


Hier volgt een lijst met de meest in het oog springende kenmerken van Indigokinderen:
o Ze hebben een sterk innerlijk gevoel van waarheid, eerlijkheid en rechtvaardigheid
o Ze wilen leven volgens ethische principes; als ze dat niet lukt kunnen ze last krijgen van depressieve of angstige gevoelens
o Hun vijf zintuigen zijn zo gevoelig, dat ze gemakkelijk overprikkeld en overbelast kunnen raken
o Ze laten zich niet dwingen om iets te doen waarin ze niet geloven
o Ze kunnen hun denkbeelden vaak moeilijk onder woorden brengen, omdat taal te beperkend voor ze is
o Omdat ze uitstekend aanvoelen wat goed en fout is, hebben ze eigenlijk geen discipline nodig (ze reageren trouwens meestal erg slecht op discipline). Wel hebben ze behoefte aan duidelijke structuren.
o Ze hebben een intelligentie die meestal ruim boven het gemiddelde ligt en ze zijn zeer leergierig. Maar ze nemen geen genoegen met “traditionele” antwoorden of antwoorden die gebaseerd zijn op “autoriteit”
o Ze accepteren geen leiding van mensen die voor hun gevoel niet volgens ethische principes leven
o Ze laten zichzelf niet in een hokje plaatsen
o Ze hebben van nature eerbied voor elk leven; sommigen willen bijvoorbeeld al op jonge leeftijd geen vlees eten
o Ze voelen stemmingen en problemen van anderen heel goed aan; ze hebben soms de neiging om deze (in versterkte mate!) te weerspiegelen
o Ze hebben vaak problemen met tijd:
+ ze hebben moeite met op tijd komen
+ het herkennen van het chronologische verloop van gebeurtenissen kan moeilijk voor ze zijn
+ het tijdsbesef is heel rekbaar (ze hebben bijvoorbeeld het gevoel ergens nog maar tien minuten bezig te zijn terwijl dat in werkelijkheid al ruim twee uur is)
+ planning is moeilijk, waardoor ze vaak in de problemen komen om iets op tijd klaar te hebben
o Ze hebben moeite met het ordenen en opbergen van hun spullen; ze zijn voortdurend op zoek naar hun spullen
Lee Caroll en Jan Tober omschreven in hun boek ’The Indigo Children’ de indigokinderen als volgt:

o Ze worden geboren met een gevoel van Koninklijkheid (en doen ook vaak zo);
o Ze hebben het gevoel dat ze “het verdienen om er te zijn” en zijn vaak verrast als anderen dit niet delen;
o Ze vertellen de ouders vaak “wie ze zijn”;
o Ze hebben problemen met absolute autoriteit (autoriteit zonder verklaring of keuze);
o Ze weigeren bepaalde dingen te doen; bijvoorbeeld het wachten in een rij;
o Ze raken gefrustreerd van systemen die ritueel zijn ingesteld en geen creatieve inbreng vragen;
o Ze zien vaak hoe dingen beter kunnen worden gedaan, op school en thuis. Hierdoor lijken ze vaak systeem-brekers (zich niet conformerend aan enig systeem);
o Ze lijken vaak asociaal, behalve als ze met andere Indigos omgaan. Als er niemand in hun buurt is die hun bewustzijn begrijpt trekken ze zich vaak terug, zich voelend alsof geen enkel mens hen begrijpt (computeren of tv kijken is hier ook een voorbeeld van). De school is sociaal gezien vaak bijzonder moeilijk voor hen;
o Ze reageren niet op “schuld” discipline (wacht maar tot je vader thuis komt);
o Ze schamen zich er niet voor je te laten weten wat ze willen.
In het algemeen zou je ook van nieuwetijdskinderen kunnen zeggen:
o bekijken de wereld op een andere manier
o hebben een uitgesproken rechtvaardigheidsgevoel
o leven volgens een eigen waarheid
o zijn onafhankelijk
o je kunt ze niet straffen
o geven andere oplossingen, ze zien vaak hoe dingen beter kunnen worden gedaan, zowel thuis als op school, waardoor ze “systeembestrijders” lijken
o Ze worden gefrustreerd door systemen die ritueel zijn en die geen creatief denken vereisen.
o kunnen je wel horen maar laten jouw boodschap niet binnen komen
o voelen jouw angst, onzekerheid, boosheid, en reageren daarop (ook al heb je het daar niet over gehad)
o weten dat er meer is tussen hemel en aarde
o communiceren met iets wat je niet kunt zien
o kunnen als geen ander over je grenzen heengaan
o geven andere oplossingen
o weten bepaalde dingen die staan te gebeuren
o weten dat alles een is (de bron)
o handelen vanuit verbonden zijn met Het Al uit liefde
o willen weten, kennis opdoen

Er zijn verschillende “nieuwetijdskinderen testen” op het internet te vinden. Persoonlijk heb ik daar niet zo veel mee. Al kan ik me zeer goed voorstellen dat je op zoek bent naar jezelf en hoopt door het maken van een test meer over jezelf te weten te komen, of herkenning vindt. En ik kan me zeker voorstellen dat er ouders zijn die houvast zoeken, als ze merken dat hun kind wel hele bijzondere dingen doet en zegt. Ik heb op dit blog de meest bekende tests verzameld onder het onderwerp nieuwetijdskind-test, alle blogs met testen en overzichten en kenmerken vind je daar!

doe hier direct de indigokind quiz of doe direct de uitgebreide indigo test

Je kunt deze (onderstaande) test voor jezelf invullen, maar je kunt hem natuurlijk ook proberen in te vullen voor iemand die je goed kent (bijvoorbeeld je kind ).

Hieronder staat een/de test waarbij als je X keer of meer JA in zou vullen , je een nieuwetijdskind zou zijn. Doe er mee wat je wilt.

Onthoud hoe vaak je ja hebt ingevuld; De uitslag staat onderaan, zonder verdere toelichting.

1. Ik probeer vaak nieuwe dingen uit alleen maar omdat ik het spannend of leuk vind.
Ja | Nee

2. Ik doe vaak de dingen op de manier zoals ik dat op dit moment aanvoel, zonder ermee rekening te houden hoe datzelfde in het verleden werd gedaan.
Ja | Nee

3. Ik kan me over het algemeen gemakkelijker aanpassen aan nieuwe situaties dan de meeste andere mensen.
Ja | Nee

4. Ik heb moeite om iets af te ronden als er geen uitdagingen meer zijn en alle problemen zijn opgelost.
Ja | Nee

5. Als ik iets moet doen waar ik diep over moet nadenken, dan heb ik de neiging om het uit te stellen of te vermijden.
Ja | Nee

6. Ik ben geneigd om ergens heel erg veel extra moeite voor te doen eigenlijk alleen maar om mezelf meer “levend” of “wakker” of “veilig” te voelen.
Ja | Nee

7. Ik heb moeite om ordelijk te zijn en alles op te ruimen, op een manier dat ik het weer kan terugvinden.
Ja | Nee

8. Als ik met routineklussen bezig ben, voel ik mezelf vaak half slapend.
Ja | Nee

9. Ik kan eigenlijk niet zonder nieuwe ervaringen of ideeen.
Ja | Nee

10. Ik heb moeite om me lang op iets te concentreren, behalve als ik iets tot mijn verbeelding spreekt, want dan kost het me moeite om me ervan los te maken.
Ja | Nee

11. Ik doe vaker impulsieve dingen dan de meeste andere mensen gemiddeld doen.
Ja | Nee

12. Bij saaie gesprekken heb ik de neiging om mijn gedachten te laten afdwalen.
Ja | Nee

13. Als ik iets leuk of interessant vind, dan heb ik heb de neiging om me daar helemaal in vast te bijten en er het liefst uren achter elkaar mee bezig te zijn.
Ja | Nee

14. Ik verzet me sterk als ik iets moet doen waar ik niet in geloof.
Ja | Nee

15. Mijn stemmingen kunnen sterk wisselen van heel erg positief tot heel erg negatief.
Ja | Nee

16. Als ik niet volop in actie ben, dan gebeurt het vaak dat ik aan het dagdromen ben of dat ik “ergens in de ruimte verdwijn”.
Ja | Nee

17. Ik accepteer moeilijk leiding van iemand, zeker als die persoon voor mijn gevoel niet eerlijk of rechtvaardig is.
Ja | Nee

18. Ik heb heel veel moeite om precies op tijd te komen; meestal ben ik te laat of veel te vroeg.
Ja | Nee

19. Als iemand iets beweert, dan voel ik precies aan of dat klopt of niet.
Ja | Nee

20. Ik heb vaak moeite om wat ik denk onder woorden te brengen.
Ja | Nee

16 keer ja is in deze test het criterium.

bron: http://www.nieuwetijdskind.com/

Het is niet ...

Het is niet Gods opdracht de omstandigheden of voorwaarden van jouw leven te scheppen of te vernietigen.

Geen enkel gebed ? en een gebed is niet meer dan een uitgesproken verklaring van wat zo is ? wordt niet verhoord. Ieder gebed ? iedere gedachte, iedere verklaring, ieder gevoel ? is creatief. Tot de hoogte waarop het hartgrondig als waarheid wordt beschouwd, zal het zichtbaar worden gemaakt in jouw werkelijkheid.
Wanneer er wordt gezegd dat een gebed niet verhoord is, is in werkelijkheid de meest hartgrondig beleden gedachte werkzaam geworden. Maar wat je moet weten ? en hier zit het geheim ? is dat altijd de gedachte achter de gedachte de overheersende gedachte is. Je zou het ook de ondersteunende gedachte kunnen noemen.
Als je dus bedelt en smeekt, lijkt de kans kleiner dat je zult ervaren wat je denkt te kiezen, aangezien de ondersteunende gedachte achter elke smeekbede is dat je nu niet bezit, wat je verlangt. Die ondersteunende gedachte wordt dan jouw werkelijkheid.
De enige ondersteunende gedachte die deze gedachte teniet kan doen, is de in geloof aanvaarde gedachte dat God alles zal geven waarnaar gevraagd wordt, zonder mankeren. Sommige mensen bezitten zo?n geloof, maar het zijn er maar weinig.

=========================
Uit: Een ongewoon gesprek met God

GEDACHTEN UIT DE BOEKEN VAN NEALE DONALD WALSCH.

Gedachten uit het boek 'Een ongewoon gesprek met God' en de vervolgboeken

De boeken van Neale Donald Walsch zijn onder de meest inspirerende boeken die ik ooit gelezen heb.

Neale Donald Walsch is een persoon die in een diepe crisis zat. Hij schreef daarover. Plotseling ging de pen vanzelf bewegen en gaf antwoord op zijn klachten.

De antwoorden leken te komen van een God die inzicht geeft in de zin en onzin van het bestaan. Hieronder heb ik een aantal inzichten samengevat, waarvan ik denk dat ze van groot belang zijn voor ons dagelijks leven. Als je meer wilt weten dan raad ik je aan de boeken te lezen.

WAAROM POSITIEF DENKEN NIET WERKT EN DANKBAARHEID WEL


Hoeveel mensen zijn niet bezig met affirmaties en positief denken zonder dat dit gevolgen heeft? De reden waarom dit niet werkt is dat achter het positieve denken vaak een uitgesproken negatief denken schuil gaat. Als je de behoefte voelt om 200 keer achter elkaar "Iedereen houdt van mij" te zeggen dan doe je dat waarschijnlijk omdat je eigenlijk denkt dat niemand van je houdt.

Nu is wat in het onbewuste zit (de visie dat niemand van je houdt) vele malen sterker dan de bewuste overtuiging. Aangezien je je eigen realiteit schept zul je de onbewuste opvatting tegenkomen.

De enige manier om dit probleem te doorbreken is een diep geloof ("Uw geloof zal U redden".) Je moet niet wensen dat iedereen van je houdt. Nee, je moet dankbaar zijn dat iedereen van je houdt. Je moet er zeker van zijn dat God je een realiteit zal geven waarin iedereen van je houdt. Ook als je op dit moment een andere realiteit aantreft.

Dit is niet eenvoudig. Daarom hebben ook zoveel mensen moeite met het scheppen van de gewenste realiteit. Alleen mensen met een diep geloof en vertrouwen zullen dankbaarheid kunnen ervaren voor een realiteit die op dit moment niet bestaat. Inderdaad ook als je straatarm bent zul je dan dankbaar moeten zijn voor de vele rijkdom die God je hebt gegeven.

Tweehonderd keer iets herhalen is dus niet de oplossing. Wel dankbaarheid en een ABSOLUUT geloof dat de realiteit die je wenst ook gegeven zal worden.

Als je zaken wenst formuleer dan altijd je gedachten positief en in het hier en nu . Bijv niet: "Ik wil niet arm zijn", maar "Ik ben rijk". Ook een gedachte als "Ik wil rijk zijn" is onjuist. Stel dat dit gerealiseerd wordt. Dan zul je inderdaad bereiken dat je rijk WILT zijn, maar zonder dat dit feitelijk gebeurt. Je krijgt precies wat je wenst, niet meer en minder.

Tevens is het van belang dat je de huidige realiteit niet verwerpt, maar aanvaard als je eigen schepping. En die schepping heeft je iets te vertellen. En door die schepping kun je groeien. Daarom verwerp het niet, maar omhels het, inclusief de pijn.

Citaat uit 'Vriendschap met God', hoofdstuk 16:


"Als je niet tevreden bent, zul je je tegen je eigen creatie verzetten en de dingen waartegen je verzet, houden stand. Pas wanneer je iets aanvaardt, kun je het veranderen, zowel in jezelf als daarbuiten. Aanvaardt daarom alles als de goddelijke manifestatie van de goddelijkheid in jezelf. Erken jezelf als schepper en pas dan kun je het ont-scheppen."

Transformeren via de weg van verwerping en agressie is onmogelijk. De enige weg tot transformatie is via aanvaarding. En als je de voorkeur geeft aan een andere realiteit dan kun je die scheppen door dankbaar te zijn voor die nieuwe werkelijkheid, al voordat die feitelijk wordt ervaren. En wel dankbaar te zijn met je hele wezen. Doordat slechts weinigen dit kunnen opbrengen creëren slechts weinigen de door hen gewenste realiteit.

EEN EENVOUDIGER MANIER VAN SCHEPPEN


De beste manier om de gewenste realiteit te scheppen is al te voelen dat deze er is en er dankbaar voor te zijn. Dit is een moeilijk proces dat slechts weinigen kunnen opbrengen. Een eenvoudiger manier is om anderen op een onbaatzuchtige manier datgene te geven wat je zelf zou willen hebben.

Stel dat je in een liefdevolle omgeving zou willen zijn. Geef anderen dan liefde, zodat zij in een liefdevolle omgeving zullen zijn. Wat er dan gebeurt is dat je onbewuste er van doordrongen raakt dat je iets te geven hebt. En wat heb je te geven? In dit geval liefde. Nu kun je alleen iets geven als je dat hebt. Dus kennelijk heb je en ben je liefde, want anders zou je het niet kunnen geven. Aangezien je onderbewuste er dan van overtuigt raakt dat je liefde bent zul je liefde zult ervaren als jouw realiteit. En je zult die omstandigheden in je leven aantrekken welke die opvatting bevestigen.

Het is belangrijk om dit vanuit een zuivere en onbaatzuchtige motivatie te doen. Dus niet bijv. vanuit een motivatie om door anderen geaccepteerd te worden of iets dergelijks. Als je dat doet dan gebruik je liefde als een manier om anderen te manipuleren, om iets van ze gedaan te krijgen. En helaas ook dat zal dan onderdeel worden van je realiteit. Je zult in dat geval in aanraking komen met 'liefde' als manipulatiemethode.

(bovenstaande methode is gebaseerd op 'Een Derde Gesprek met God', hoofdstuk 1)

DE BESTE MANIER OM RELATIES TE BEDERVEN EN OM ZE BETER TE MAKEN


Naar aanleiding van hoofdstuk 8 'Vriendschap met God'

1. Behoeftigheid

Veel mensen hebben het idee dat ze iets missen. Ook denken ze dat een ander dat hun kan geven. De ander moet op de een of andere manier een gat opvullen. Dat is echter ruilhandel en geen liefde."Als jij mij dit geeft, dan geef ik jou dat". Daar zijn de meeste relaties op gebaseerd. Het object van ruilhandel kan zijn: aandacht, seksualiteit, tijd, geld, bescherming enz.

Dit concept van ruilhandel is gekoppeld aan ons Godsbegrip. De conventionele God zegt: "Ik heb de behoefte dat jij van mij houdt, als jij dat doet dan kom je in de hemel, zoniet dan kom je in de hel". Dat is koehandel en zeker geen onvoorwaardelijke liefde.
De echte God houdt van ons onvoorwaardelijk, zonder dat dit op wat voor manier dan ook afhangt van ons gedrag. Ware liefde is houden van iemand zoals hij of zij is, niet omdat hij of zij je iets geeft dat je kennelijk nodig hebt.

2. Verwachting

Mensen denken dat de persoon die ze zeggen lief te hebben bepaalde dingen zal doen. Als je echter iets verwacht dan beperk je de vrijheid van je geliefde. Hij of zij wordt slechts een object die jouw verwachtingen moet waarmaken. Echter liefde beperkt geen vrijheid, maar stimuleert deze.

Houden van betekent houden van iemand zoals hij of zij is en niet omdat hij of zij bepaalde verwachtingen kan waarmaken. Het hoeft hierbij niet te gaan om grootse verwachtingen. Ook de verwachting dat iemand je bijv. warmte zal geven is een verwachting. Je vult iets in over de toekomst, beperkt de handelsvrijheid van een persoon en houdt alleen van hem of haar zoals jij zou willen dat die persoon zou zijn, niet zoals de persoon feitelijk is.

Analoog daaraan verwacht de God, zoals wij die gedurende onze opvoeding hebben leren kennen dat je iets doet. Als je dat doet dan kom je in de hemel en zo niet dan......

3. Jaloezie

Als je iemand lief zegt te hebben dan verwacht je dat die persoon zijn of haar liefde alleen maar aan jou geeft. Je denkt liefde te kunnen krijgen door de stroom van liefde in te perken. Dat is een illusie. Liefde is of is niet. Liefde wordt gegeven of niet gegeven. Liefde kan niet gebonden worden, maar moet in vrijheid kunnen stromen. Hoe hier vanaf te komen? God geeft het antwoord:

Citaten uit 'Vriendschap met God', hoofdstuk 8:

"Laat het idee los dat geluk afhangt van iets buiten jezelf en je zult verlost zijn van je jaloezie. Laat het idee los dat liefde gaat over wat je krijgt in plaats van wat je geeft en je zult verlost zijn van je jaloezie. Laat je aanspraak op de tijd, energie, hulpbronnen of liefde van anderen los en je zult verlost zijn van je jaloezie"

"Het idee dat je jaloers bent op de tijd die jouw geliefde besteedt aan golfen, werken of knuffelen met een ander, kan alleen bij jou opkomen als jij je inbeeldt dat je eigen geluk tekort wordt gedaan als jouw geliefde gelukkig is".

Bovenstaande opvattingen staan in conflict met datgene wat we hebben geleerd over relaties. We hebben geleerd dat jaloezie een teken van liefde is. Integendeel het is een teken van liefdeloosheid. We hebben geleerd te verwachten dat onze geliefde ons gelukkig kan maken. Integendeel: als twee ongelukkige mensen een relatie aangaan dan wordt het ongeluk vermenigvuldigd. Alleen jij kan jezelf gelukkig maken.
Je kunt je innerlijke rijkdom delen. Dat is een heel andere en betere motivatie dan een relatie aangaan op basis van behoefte.

Citaat uit 'Vriendschap met God', hoofdstuk 15:


"Liefde laat los, Wat jullie behoeftebevrediging noemen en vaak met liefde verwarren, doet het tegenovergestelde. Op die manier kun je het verschil tussen liefde en behoeftebevrediging herkennen. Liefde laat gaan, behoeftebevrediging wil vasthouden"

WERK

>Citaat uit 'Een ongewoon gesprek met God', eind hoofdstuk 12'

"Vooruit, doe wat je werkelijk het liefste doet! Doe niets anders! Je hebt maar zo weinig tijd. Hoe kun je ook maar een moment verspillen door iets voor je kostwinning te doen wat je niet ziet zitten? Wat is dat voor een levensonderhoud? Dat is geen leven, dat is langzaam sterven".

Ieder mens heeft zijn dharma. Dharma betekent datgene doen waar je voor op aarde bent. Ga bij jezelf na wat je echt leuk vindt om te doen. Wat brengt je vreugde? Waarvan slaat je hart op hol? Als je dat gevonden hebt dan ken je je dharma.

Helaas hebben de meeste van ons de beperkende gedachte dat geld verdienen alleen maar kan door iets te doen wat we eigenlijk niet leuk vinden. Sterker nog, we vinden het vaak immoreel om geld te vragen voor die activiteiten welke we fijn vinden. Maar waarom zou dat zo zijn? Er is niets mis met geld. Geld is een vorm van energie. Je kunt je leven vullen met positieve energie. Geld is daar een onderdeel van.

Het is van belang om de beperkende gedachte dat geld verdienen op de een of andere manier pijnlijk is te verlaten. En de werkelijke overtuiging te hebben dat je geld kunt verdienen door je dharma vorm te geven. Velen zal het tijd kosten om deze opvattingen radicaal te veranderen. Echter hoeveel tijd dat kost hangt van jou af.

De gedachte dat geld verdienen op de een of andere manier pijnlijk moet zijn houdt ons ervan af om geld te verdienen door ons dharma, datgene dat ons werkelijk vreugde biedt, vorm te geven. Als je je dharma volgt dan lever je de meest optimale bijdrage aan de maatschappij die denkbaar is. Daar geld mee verdienen is alleen maar terecht.

DOEL VAN HET LEVEN


Stel je bent wit en je bevind je in een ruimte waarin alles wit is. In dat geval kun je jezelf niet zien en je kunt je omgeving niet waarnemen. Alleen als iets ineens een kleur krijgt kun je waarnemen. Door het zwart wordt het kennen van het wit mogelijk.

God was eenheid (alles was wit), maar wilde zichzelf leren kennen door zichzelf te ervaren (het wit kan zichzelf kennen vanwege het zwart) . God had wijsheid, maar geen ervaring van zichzelf.

In tegenstelling tot wat sommige religies beweren is het leven geen school. Er valt niets te leren. We zijn enkel hier om te ervaren. En wanneer we ervaren hebben en we onze ware aard herinneren kunnen we naar huis gaan.

Er is geen verschil tussen God en jij. Je bent een deeltje van God. Dat herinneren is het doel van het leven.

In het leven bestaat geen toeval. Er worden geen fouten gemaakt. Iedere, maar dan ook iedere gebeurtenis heeft tot doel om onszelf te ervaren en heeft zin. Uiteindelijk brengt alles je op de plaats waar je wezen moet. Alles, dus inclusief ongelukken, ziekten, rampen.

Uit 'Vriendschap met God', hoofdstuk 8:

"De bedoeling van het leven is Jouw Zelf opnieuw te creëren in de volgende verhevenste versie van de verhevenste visie die je ooit hebt gehad over wie jij bent. Je moet jouw ware Zelf verkondigen en worden, uitdrukken en vervullen, ervaren en kennen. Dit vergt niets van de andere mensen in jouw leven of van iemand in het bijzonder. Daarom kun jij van anderen houden zonder iets van hen te verlangen."

Je bent je eigen schepper. Alles om je heen is jouw creatie. Het leven dient ervoor om dat te doorgronden en te ervaren. Er is geen toeval en er worden geen fouten gemaakt. Alles dient ervoor om jezelf te herinneren. En je kunt niet zeggen dat iets je wordt aangedaan, want van alles dat je meemaakt ben jij de schepper. Jij schept je eigen realiteit.

Natuurlijk gebeurt dat niet bewust, het gebeurt onbewust. Een onderbewustzijn vol met angsten schept een wereld waarin die angsten gereflecteerd worden. We zeggen dat we de voor ons beste realiteit wensen, maar kijk eens naar je onderbewuste. Wat zitten daarin voor opvattingen en gedachten? Het onderbewustzijn is krachtiger dan het bewustzijn. Daarom is verstandelijk inzicht alleen niet genoeg. Alleen een verandering die je hele wezen omvat kan tot een verandering van je realiteit leiden.

Citaat uit 'Vriendschap met God', hoofdstuk 15:

"Jullie koesteren de voorstelling dat jullie 'in zonde' zijn geboren en dat het in jullie aard is om slecht te zijn. Dit is de belangrijkste beslissing die jullie ooit over jezelf hebben genomen. Aangezien jullie je eigen werkelijkheid scheppen heeft jullie leven bewezen dat jullie gelijk hadden."

Als je liefde wilt en je wordt geconfronteerd met een probleem dan is er slechts één vraag die gesteld kan worden "Wat zou liefde nu doen?"
Dat wil niet zeggen als je negatieve emoties voelt in een bepaalde situatie dat je die moet onderdrukken. Integendeel ga schreeuwen, sla op een kussen, of op een boksbal, speel een agressief computerspelletje, schrijf een lelijke brief (maar als je die af hebt gooi hem weg).
Als je uiteindelijk tot actie overgaat is er maar één ding relevant, namelijk "Wat zou liefde doen". Als je van daaruit handelt dan schep je liefde en ontmoet je liefde.

WIJSHEID-ERVAREN-ZIJN


In het begin had God wijsheid, maar geen ervaring. De Vader of de Moeder symboliseert wijsheid. Het is het wit zonder het zwart. Maar de schepping wilde zichzelf ervaren: in de wereld van constrasten, in de wereld van wit en zwart. Dit wordt gesymboliseerd door de Zoon of Dochter. Nadat het afgescheiden deel van de schepping: de ziel zichzelf heeft ervaren kan deze terugkeren naar zijn werkelijke thuis. Dit wordt gesymboliseerd door de Heilige Geest.

Bij de Vader of Moeder hoort een besef van eenheid. Wij zijn allen EEN. Bij de Zoon of Dochter hoort de wereld van dualiteiten en de ervaring van conflicten. De Heilige Geest doet zijn intrede wanneer de ziel beseft dat zij niet afgescheiden is. Wanneer zij veranwoording kan nemen voor haar eigen scheppingen. Deze niet verwerpt, maar omhelst. En wanneer zij deze scheppingen niet wenst dan kan zij deze veranderen. Niet door vechten, maar door dankbaarheid te tonen voor een nieuwe realiteit, al voordat die geschapen is, want wat je innerlijk, vanuit het onderbewuste verwacht dat zul je ontmoeten.

DE TOEKOMST


Uit 'Vriendschap met God', einde van hoofdstuk 14:

"Deze 21 ste eeuw zal de eeuw van het ontwaken zijn, van de ontmoeting met de Schepper binnenin. Vele wezens zullen eenheid met God en met de rest van het leven ervaren. Dit zal het begin zijn van een nieuwe gouden tijd van de Nieuwe Mens. Er zijn momenteel in de wereld veel van dat soort leraren en boodschappers. Meesters en zieners die de mensheid deze visie voorhouden en de werktuigen aanbieden waarmee zij die kunnen realiseren.

Jij kunt ervoor kiezen een van hen te zijn. Jij, aan wie deze boodschap nu wordt gestuurd. Jij, die dit op dit moment leest. Velen worden geroepen, maar slechts weinigen maken de keuze voor henzelf.

Wat is jouw keuze?"

Wil je ervaringen uitwisselen met anderen die geinspireerd worden door het vormgeven van een positieve levensstijl? Neem dan deel aan de groep Positief Leven. Dat kan door het sturen van een blanco mailtje naar positiefleven-subscribe@yahoogroups.com


Het is de bedoeling dat we niet zozeer theoretische discussies voeren, maar dat we vooral aandacht besteden aan hoe een positieve levensstijl in het dagelijks leven gestalte kan krijgen. Wat zijn de moeilijkheden en mogelijkheden die je op dat pad tegenkomt en hoe ga je daarmee om.

[ Methoden voor Scheppen van Je Realiteit ] [ Eén met God: Gouden Uitspraken ]


Werkelijke bron van deze tekst: http://home.tiscali.nl/~dirah/Walsch.htm

Uit: Een nieuw gesprek met God...

Een berichtje van een hyvesvriend van me...
Beheerder van http://gesprekkenmetgod.hyves.nl/


Wat moet worden veranderd, is de fundamentele aard van de mens. Daar moet het karwei worden geklaard. Als aan alle elementaire behoeften van iedereen op de planeet werd voldaan, als de massa's in waardigheid konden leven en aan de strijd om te overleven konden ontsnappen, zou dat dan niet voor de mensheid de weg vrijmaken om edelere doelen na te streven?

Zou individuele grootsheid echt onderdrukt worden als individuele overleving een zekerheid was?
Moet universele waardigheid worden opgeofferd aan individuele glorie?
Wat voor glorie kun je bereiken ten koste van anderen?

Ik heb meer dan voldoende hulpbronnen op jullie planeet aangebracht om voldoende voorraden voor iedereen te verzekeren. Hoe kan het dan zijn dat jaarlijks duizenden mensen de hongerdood sterven? Dat honderdduizenden dakloos zijn? Dat miljoenen mensen het uitschreeuwen voor een beetje waardigheid?

Het soort hulp dat hier een einde aan maakt, is niet het soort hulp dat mensen de macht over zichzelf ontneemt.
Als jullie rijken zeggen dat ze de hongerenden en daklozen niet willen helpen, omdat zij hun niet hun autoriteit over zichzelf willen ontnemen, dan zijn jullie rijken hypocrieten. Want niemand kan oprecht 'in goede doen' verkeren wanneer er tegelijkertijd anderen creperen.

De evolutie van de samenleving wordt gemeten aan de manier waarop zij de minder bevoorrechten behandeld. Het is de uitdaging het evenwicht te vinden tussen mensen helpen of ze kwetsen.
Een algemene richtlijn die je hierbij kunt volgen is: wanneer je twijfelt, kies er dan altijd voor fouten te maken ten gunste van het medeleven.
De test of je helpt of kwetst: worden je medemensen vergroot of verkleind door jouw hulp? Heb je ze groter of kleiner gemaakt? Meer of minder zelfstandig?

----------------------------------------
Uit: Een nieuw gesprek met God

Wat/wie zijn Sterrenmensen/sterrenkinderen?

(hoogstwaarschijnlijk door Cindi Wafstet geschreven, vertaling door Gordon-www.nieuwetijdskind.com)

De term sterrenmens/sterrenkind betekent dat velen op aarde van andere sterrensystemen, sterrenstelsels en zelfs universa komen. Een sterrenmens is afkomstig van de sterren, een mens met Alien DNA. Sterrenmensen zijn al vanaf het begin van de geschiedenis van de aarde aanwezig geweest hier om ervaring op te doen als mens en vele lessen te leren.Steeds weer opnieuw reïncarnerend, totdat ze klaar waren voor het “grote wakker worden” in het acquarius tijdperk en de ascentie die in 2012 zal plaatsvinden.Nee, de wereld zal niet eindigen, noch zal Jezus Christus wederkeren zoals de christelijke kerk ons leert over het einde der tijden. Maar er zal een verandering komen, een nieuwe wereld.

Een sterrenmens is een persoon wiens oorsprong van een andere planeet is. Ik heb sinds mijn 10e geweten dat dit voor mij gold. Het werd me bevestigd door een zielen-lezing (reading) en ik leerde zelfs waar ik vandaan kwam… Het Orion stelsel waarna ik op Sirius was en ook de Pleiaden.Ik heb altijd beelden gehad van een lucht in lavendelkleuren met twee orbs in de lucht, maar ik wist niet of dit manen of zonnen waren. Ik heb pas net geleerd dat Orion een dubbele ster is, dus het zou op een planeet zichtbaar zijn als twee zonnen.

Ik heb duizenden levens geleefd op aarde sinds mijn geboorte (oorsprong), vele daarvan op Atlantis.Toen de sterrenmensen naar Aarde kwamen was Atlantis de 1e plek waar ze naar toe gingen. Het had alles wat ze nodig hadden… Een variatie van klimaten, natuurlijke grondstoffen zoals vers water, mineralen, gewassen, dieren. Ik was één van de eerste energieën die daar naar toe gingen. De mensen evolueerden langzaam en ik had vele levens in Atlantis.

Alle mensen hebben vorige levens maar iedereen heeft een oorsprong. Die oorsprong kan in het Engelen rijk zijn, elementaal (elven,feeën, deva’s), sterrenmens en geboren op de aarde.De meerderheid is, natuurlijk, op aarde geboren,maar veel mensen worden sterrenmensen genoemd, mensen geboren op een ster. Dit gaat zeker 50.000 jaar terug. De meeste sterrenmensen kwamen naar de Aarde als energie en evolueerden naar mensen in Atlantis, waarschijnlijk het eerste bewoonde continent op Aarde. De meeste Sterrenmensen, Lichtwerkers en Indigo’s geloven dat er een hogere macht bestaat, een Schepper, door de meesten God of Godin genoemd, en dat die hogere macht niet alleen de Aarde overziet, maar alle planeten en het hele universum. Dit is geloof, en gaat niet over religie. En ze geloven dat wanneer je incarneert, je niet alleen op aarde incarneert maar dit ook op andere planeten kan.

Sterrenmensen voelen opwinding en een verlangen als ze leren (zich weer herinneren) dat ze van een andere wereld afkomstig zijn. Ze ervaren de eenzaamheid en afgescheidenheid die de menselijke toestand/staat is,maar ze hebben ook een gevoel hier een vreemde te zijn. Ze vinden het gedrag en de motieven van onze maatschappij moeilijk te begrijpen en onlogisch. Sterrenmensen zijn meestal vrij terughoudend in het deelnemen aan de instituten van onze samenleving zoals politiek, economie, gezondheidszorg etc.Vaak op vroege leeftijd al onderscheiden ze de verborgen agenda van zulke verdragen met een ongewone helderheid.

De sterrenmensen ( de schrijfster gebruikt hier “sterrenzaden van het licht”) hebben afgesproken te vergeten wie ze waren toen ze geboren werden als mensen.Velen komen met een speciale missie om de mensheid op een bepaalde manier te dienen. Ze realiseren zich nu (weer) wie ze werkelijk zijn en voelen dat er vrij snel iets spectaculairs zal gaan gebeuren. Ook zij zijn hier om de mensen te helpen met wakker worden.
Denk je dat jij een sterrenmens/sterrenkind bent?
Hier zijn een aantal kenmerken/eigenschappen die je misschien herkent; deze zijn van Brad Steiger’s boek “StarPeople”.

* Hun ogen hebben een onweerstaanbare uitstraling.
* Ze hebben een sterke aantrekkingskracht en charisma.
* Vaak Chronische sinusitis
* Hypersensitief voor elektrische velden en elektro-magnetische krachtvelden
* Ervaren zoemen of audio-toon voor een paranormale gebeurtenis of als waarschuwing voor gevaar
* Hebben dromen waarin ze vliegen
* Kinderen en dieren voelen zich tot je aangetrokken
* Hebben soms het gevoel dat hun ouders op aarde niet hun echte ouders zijn
* Hadden onzichtbare vriendjes in hun jeugd
* 88-92% heeft een lagere lichaamstemperatuur dan normaal. Ze hebben in hun jeugd een buitenaardse, religieuze of mystieke ervaring gehad.
* 92% voelt een dringend gevoel om een missie te volbrengen. . 65% is vrouwelijk, 35% mannelijk.
* 90% heeft een gevoel van eenheid met het universum ervaren.
* 83-94% heeft last van chronische holte-ontstekingen.
* 97% is overgevoelig voor geluid, licht, geuren.
* 93%heeft pijn in de achterkant van de nek.
* 84%heeft moeite met een hoge vochtigheidsgraad.
* 71% heeft gevoelsproblemen of weet niet goed gevoelens te uiten.
* 74% meldt uittredingen.
* 75% ervaart helderziendheid, helderhorendheid.
* 72% beweert een verlichtende ervaring te hebben gehad. .
* 90% heeft telepathische communicatie gehad met een andere entiteit, fysiek of niet-fysiek, van een andere dimensie.
* 76%gelooft in reïncarnatie en heeft herinneringen aan een vorig leven.
* 78 % gelooft dat ze op een andere planeet hebben gewoond en kunnen daarover vertellen.
* Enkelen zijn zich bewust van een parallel en gelijktijdig bestaan in een andere wereld.
* 86% gelooft in wonderen. . De meesten geloven in een God of een energetische, creërende bron.
* Allemaal geloven ze in leven op andere planeten. 

Indigo eigenschappen en kristalkind eigenschappen naast elkaar.

Als aanvulling op algemene karakteristieken die worden gebruikt om een Indigo en een Kristal te beschrijven heeft Jennifer Hoffman een lijst samengesteld. Zij schrijft al jaren over Indigo’s , mede omdat ze twee indigo kinderen heeft.

Haar lijst:
“Indigo’s” kunnen een combinatie hebben van of alle onderstaande kenmerken vertonen :

* Hoogst intuïtief, empathisch en/of paranormaal begaafd
* Verstorend gedrag, zich niet houdend aan regels en graag argumenterend
* Erg creatief in kunsten, muziek, technologie en schrijven
* Gekant tegen regels en reglementeringen
* Communicatie met en met een groot gevoel voor dieren
* Snel depressief, wat kan leiden tot suïcidaal gedrag
* Onderhevig aan verslaving en misbruik van middelen vooral alcohol en drugs.
* Ze zijn goed in zelf-sabotage en vaak gefrustreerd over hun levensdoel.
* Het vermogen om de waarheid te zien in alle dingen en weten wanneer er ze iets wordt voorgelogen
* Een sterk gevoel voor integriteit en ze vragen dit ook van anderen
* Worden vaak gediagnostiseerd met dyslexie, ADD, ADHD, of problemen met gezag
* Erg direct met commentaar, bijna op het onbeleefde af
* Noodzaak aan vrede en kalmte (alhoewel ze zelf veel chaos kunnen veroorzaken)
* Voelen zich vaak buitenstaander, anders dan anderen, misplaatst, of houden ervan met rust gelaten te worden.
* Hebben enkele vrienden en dit zijn gewoonlijk ook Indigo’s
* Erg intelligent maar presteren toch onder het niveau ; Doen er lang over om ‘op te groeien’, weten zich geen houding te geven of zich te gedragen in de maatschappij.
* Gebrek aan zelfvertrouwen, kan gaan tot zelf-haat
* Kunnen agressief worden en moeite hebben om hun woede te beheersen, ontstaat meestal uit frustratie
* Hebben een sterke nood aan liefde, begrip en acceptatie
* Hebben een aangeboren begrip van spiritualiteit alhoewel ze niet openlijk zijn over hun gaves.
“Kristalkinderen/volwassenen” kunnen elke combinatie hebben van, of alle kenmerken van de volgende opsomming :
o Hoogst intuïtief en psychisch begaafd
o Zeer empathisch, tot het niveau van energetisch werk voor de planeet
o Rustig en teruggetrokken, kunnen ook erg verlegen zijn
o Trekt zich terug wanneer hij/zij zich bedreigd voelt, kan lijden tot autisme in jonge kinderen
o Erg muzikaal, of artistiek getalenteerd
o Kunnen dikwijls engelen, geestwezens zien en ermee communiceren
o Kunnen worden geboren met herinneringen aan ‘gene zijde’ Vredig en vredelievend, niet argumentatief, zich terugtrekkend bij confrontaties. Ervaren de wereld als verwarrend, intimiderend en luid, (grof)
o Sensitief voor energie-veranderingen en er erg door ondersteboven geraken.
o Kunnen allergisch zijn voor een reeks van dingen, met name voedsel en chemicaliën.
o Isoleren zichzelf sociaal omdat ze het moeilijk vinden om samen te zijn met mensen
o Brengen de veranderingen rustig binnen,niet zo opmerkelijk als de Indigo’s
o Hebben een sterke behoefte aan liefde, begrip en acceptatie.
Indigo’s opvoeden kan moeilijk zijn en ook ontmoedigend.

De jongere kinderen kunnen worden gediagnostiseerd met leermoeilijkheden, ADD en/of ADHD, en moeilijkheden hebben op school. Als ze ouder worden kunnen de problemen op school aanhouden of verergeren.

Ze verwerken informatie niet op dezelfde manier als andere kinderen wat dikwijls leidt tot de verkeerde diagnose van ‘leerproblemen’- het zijn visuele ingestelde mensen en doen het het best wanneer ze kunnen zien en ervaren waarover ze leren. Om deze reden, (vind Jennifer Hoffman) zijn thuisscholing, alternatieve of gespecialiseerde scholen zoals Waldorf-scholen, het beste voor ze. Ondanks hun mogelijk slechte resultaten op school zijn Indigo’s best erg intelligent.

Zowel de jongere als de volwassen Indigo’s nemen hun tijd om hun levenspad te ontdekken. Velen van hen vragen zich na hun veertigste nog af wat te doen met hun leven. Vele volwassen Indigo’s zullen niet trouwen of kinderen hebben tot ze in de dertig zijn. Maar ze zullen niet alleen zijn, dit is de ‘kamergenoten generatie’ en velen van hen zullen samenleven met kamergenoten, die hun vervangfamilie worden, of een uitbreiding hiervan, voor langere tijd. Als ze besluiten te trouwen, dan zullen ze dat ook doen.

Indigo’s maken ook dikwijls vreselijke keuzes in romantische partnerrelaties. Ze zijn hoogst sensitief en empathisch en neigen er naar om personen te kiezen die hen het meest nodig hebben, dit is ook de persoon die het meest hulp nodig heeft. En de resultaten kunnen soms desastreus zijn.
Kristallen kunnen een mindere uitdaging betekenen voor hun ouders

Ze zijn meestal niet zo luidruchtig, ruzie-achtig of dwingend als Indigo’s. Maar op hun eigen manier brengen ze opvoedingsuitdagingen met zich mee omdat ze heel veel behoeftes kunnen hebben, overdreven gevoelig, zenuwachtig kunnen zijn, met een mindere gezondheid en hoge nood aan aandacht die zich kan manifesteren als ze op schoolrijpe leeftijd zijn. Als ze opgroeien in een stresserende omgeving met luidruchtige stemmen, ruziën of emotionele spanningen dan zullen ze zich eenvoudigweg verder in hun schulp willen terugtrekken, zelfs tot het punt dat ze nog weigeren om zich verder te verbinden met de buitenwereld. Vele autistische kinderen zijn ook Kristalkinderen en ze zijn hier om bepaalde energieën hier te brengen, terwijl ze leven in hun eigen kleine wereld. Beschouw ze niet als mentaal achterlijk want dat zijn ze zeker niet. Zelfs die met de ergste vorm van autisme zijn hoogst intelligent.

Als ze er klaar voor zijn om uit hun schulp te komen, als ze voelen dat de wereld klaar voor ze is, dan zullen zij dat ook zijn, en ze zullen ons verbazen met hun buitengewone gaven en talenten.
Of je nu een Indigo bent, of een Kristal of een combinatie hebt van beide energieën

Je bent hier gekomen om een speciaal soort werk doen. Het juiste pad vinden kan een erg grote uitdaging zijn en het zou kunnen voelen alsof er vele deuren voor je gesloten blijven. Wees niet ontmoedigd- jij bent de verandering waaraan de wereld behoefte heeft en het geheim voor jouw succes is te geloven in jezelf en in jouw talenten, gebruik je innerlijke leiding om er op een zo goed mogelijke manier vorm aan te geven.

Eens je je pad gevonden hebt, zul je onmogelijk gestopt kunnen worden en je zal de vreugde, de vrede, het begrip en de acceptatie ervaren die je verlangt.

Indigo.

HSP en nieuwetijdskinderen
Is een kind met HSP hetzelfde als een nieuwetijdskind? De kenmerken die vaak genoemd worden bij nieuwetijdskinderen, komen inderdaad overeen met die van een hoog sensitief kind (HSK). 


Kenmerken: 

•Voorkomende (gedrags) uitingen
•Aangesproken willen worden op eigen interesses en individuele kwaliteiten
•Volgen van individuele ontwikkelingsweg
•Intuïtief
•Leven vanuit eigen wijsheid
•Voor hun leeftijd verrassend wijze uitspraken doen
•Gevoeligheid voor stemmingen van anderen,scherp aanvoelen van spanningen
•Reageren vanuit een sterk rechtvaardigheidsgevoel
•Buitenzintuiglijke ervaringen
•Sterke binding met de natuur
•Dromerig
•Origineel
•Confronterend 


Mogelijke problematiek: 


•Veel huilen als baby
•Emotionele benadering van de omgeving
•Druk of juist teruggetrokken gedrag
•Verschijnselen van depressie en stress
•Moeite met de motoriek
•Dyslexie of dyscalculie
•Voedingsintoleranties
•Ziektes, o.a. astma, huidaandoeningen, allergieën
(bron: www.nieuwetijdskinderen.nl)

Nieuwe Tijd?

Het begrip nieuwetijdskinderen, ook wel indigokinderen, sterrenkinderen of intuïtieve kinderen genoemd, komt echter voort uit de New Age stroming. Naast de genoemde kenmerken als onderdeel van een karaktereigenschap te zien, geeft men er binnen deze stroming ook een spirituele betekenis aan. Er zijn bijvoorbeeld New Agers die geloven dat er steeds meer nieuwetijdskinderen geboren worden, omdat we aan het begin zouden staan van een wereldwijde transformatie naar een hoger vibratie- en bewustzijnsniveau. De kinderen zouden dit hogere vibratie- en bewustzijnsniveau ondersteunen. Ook zouden nieuwetijdskinderen in nauw contact staan met de onzichtbare wereld.

Volgens Elaine Aron, is hooggevoeligheid van alle tijden. Dat mensen denken dat er nu meer hooggevoelige kinderen geboren worden, zou samen kunnen hangen met andere factoren. Zo lopen steeds meer kinderen en volwassenen tegenwoordig tegen de grenzen van hun uithoudingsvermogen aan. Overal zijn geluid, geur en lichtprikkels toegenomen. Het is voor iedereen en nog meer voor hooggevoelige kinderen moeilijk om zich voor deze toename af te schermen. bron:
http://www.hooggevoelig.nl/drupal6/?q=node/56

hooggevoeligheid en werk.

Roeping

‘Wat is mijn roeping?’ ‘Welk werk past bij mij?’ Voor veel mensen is dit een vraag die zij zich op zeker moment stellen. Voor HSP’s speelt dit misschien nog meer, omdat zij gevoeliger zijn voor bijvoorbeeld werkomstandigheden en van nature meer bezig zijn met zingeving.
Sommige mensen weten al van jongs af aan wat ze willen en stevenen daar doelgericht op af. Voor anderen, waaronder veel HSP’s, is het een hele zoektocht om het werk te vinden dat bij hen past en dat goed voelt. Werk waarin je tot je recht komt en je talenten kunt benutten.

Zoektocht


De zoektocht naar passend werk kan er een zijn met verschillende zijstappen, en met vallen en weer opstaan. Het is hierbij de uitdaging je eigen pad te volgen en een evenwicht te vinden tussen je eigen behoeften en de eisen van de maatschappij.
Veel HSP’s hebben hun eigen behoeften en sluimerende wensen onderdrukt. Ofwel uit een tekort aan eigenwaarde (‘dat kan ik toch niet’), ofwel om aan de verwachtingen van de buitenwereld te voldoen. Dan is het de uitdaging om toch naar je innerlijke stem te luisteren en hier gehoor aan te geven. Blijf dus vooral zoeken naar de voor jou meest geschikte baan en werkomgeving.

HSP in elk beroep


Van nature neigen HSP’s tot een meer adviserende rol. Dat wil niet zeggen dat je als HSP niet in de zakenwereld kunt zitten. Je kunt je intuïtie, creativiteit en sensitiviteit hier heel goed inzetten. Doe vooral wat voor jou goed voelt. Want hoe beter je jezelf voelt, zowel lichamelijk als geestelijk, hoe meer je voor anderen kan betekenen. Je hebt dan zowel privé als voor een werkgever veel meer te bieden.


Werkomgeving


Tijd en omgeving zijn belangrijke factoren voor HSP’s. Zij functioneren over het algemeen beter in een wat rustiger werkomgeving, waarin er voldoende tijd is voor hun taken. Ook de werkomgeving is van invloed: zaken als geluid, licht, en werksfeer kunnen heel bepalend zijn voor het welbevinden van een hooggevoelige. Een hectische kantoortuin met veel herrie en stress is voor een HSP niet ideaal!
Het is ontzettend belangrijk om ook met betrekking tot je werk en werkomstandigheden goed voor jezelf te zorgen. Wees je bewust van en accepteer welke factoren voor jou van belang zijn om goed te kunnen functioneren. Kom voor jezelf op en vraag gerust om een andere stoel, een rustiger werkplek of wat dan ook waardoor je je beter voelt op je werk.
‘Wie niet piept is gelukkig’, is het motto van veel werkgevers dus laat het weten als je niet tevreden bent of iets wilt veranderen!

Valkuilen


In welk beroep je als HSP ook werkzaam bent, er is een aantal valkuilen waar je voor moet waken. Om een aantal veelvoorkomende te noemen:
- Faalangst. De angst niet goed genoeg te zijn, kan je danig in de weg zitten en je blokkeren. Probeer je te focussen op je kwaliteiten en op je successen: ‘Waar je je aandacht op richt, groeit’!
- Perfectionisme. Je wilt het allemaal té goed doen en overwerkt jezelf. Bedenk dat een zeven ook een prima cijfer is. Het hoeft niet altijd een tien te zijn. Probeer het optimale punt te vinden tussen kwaliteit leveren en de benodigde inspanning.
- Overprikkeling. Probeer tijdig je rust en ontspanning te nemen. Zelfs in stressvolle tijden kan het al helpen om je bv. een paar minuten terug te trekken en even diep en aandachtig te ademen.
- Teveel medeleven. Jezelf verliezen in de problemen van anderen of andermans emoties overnemen. Dit komt vaak voor bij mensen die in de zorg werken. Neem op tijd je rust en oefen erin een professionele afstand te nemen en bewaren.

Keuzes maken


Veel HSP’s hebben moeite met het nemen van beslissingen. Je wilt zoveel, er zijn zoveel mogelijkheden die je aanspreken....
Het is daarom zaak je besluitvaardigheid te ontwikkelen. Beter een keuze maken en deze later bij moeten stellen, dan helemaal niet kiezen en blijven dralen en stagneren. Hierin is het heel belangrijk om een keuze die je niet brengt wat je verwacht of gehoopt had, niet te zien als falen. Van elke tegenslag leer je weer iets en het verrijkt je als mens. Tenslotte leer je vaak het meest van de dingen die verkeerd gaan: ‘Of je doet het goed, of je leert iets’!

Wat kan helpen bij het nemen van beslissingen is jezelf goed informeren. Blijf niet steken bij vermoedens over hoe iets zal zijn, maar vraag concrete informatie en praat met mensen. Dit zal je helpen in het beslissingsproces.

Tot slot


Zorg goed voor jezelf, accepteer en waardeer je zelf precies zoals je bent, met je kwaliteiten en je zwakke kanten en focus je hierbij op de eerste! Breng je eigen talenten en positieve kanten helder in beeld e
‘Binnen is buiten’: Hoe meer je jezelf waardeert en accepteert zoals je bent, hoe meer de buitenwereld dat ook zal doen!

http://hoogsensitiefpersoon.hyves.nl/