Welkom op mijn netvlies.

Translate

maandag 15 november 2010

Inspirerende quotes Eckhart Tolle:

"Do you think that when Rembrandt was painting, he stood there with a brush in his hand thinking, "Okay, I wonder what my next brushstroke is going to be. If I put it there then it may clash with that. I'm not quite sure, but maybe two more centimeters to the right, let's measure it. It might look better over . . ." Creativity arises out of the state of thoughtless presence in which you are much more awake than when you are engrossed in thinking."

Denk jij dat toen Rembrandt aan het schilderen was, hij daar stond met een penseel in zijn hand denkend, "okee, ik vraag mij af wat mijn volgende penseelstreek zal zijn. Als ik het daar plaats dan zou het in contact kunnen komen met dat andere. Ik ben niet helemaal zeker, maar misschien toch twee centimeters meer naar rechts, laat ik het eens opmeten. Het zou wellicht beter ... staan".
Creativiteit komt voort uit een staat van gedachteloos Zijn waarbij je veel meer aanwezig bent dan wanneer je verzonken bent in denken.

"There's an enormous power now, an evolutionary impulse pushing us into a new state of consciousness. It's the power of consciousness itself-working through you, and through the collective".

Er bestaat een enorme kracht Nu, een evolutionaire impuls duwt ons naar een nieuwe staat van bewustzijn. Het is de kracht van bewustzijn zelf - werkend in jou, en in het collectief.

"Change is absolutely necessary in this world, and the dissolution of many of the ego-based structures is necessary for humanity to survive. What's happening isn't 'dreadfully bad.' It needs to happen; the intelligence behind phenomena is doing it, so it's a good thing."

Verandering is absoluut noodzakelijk in deze wereld, en het vergaan, oplossen, van veel van de ego-gebaseerde structuren is noodzakelijk voor de mensheid om te overleven.Wat er gebeurt is niet "verschrikkelijk slecht". Het moet gebeuren; de intelligentie achter alle verschijnselen laat het plaatsvinden, dus is het goed.

"Suffering the consequences of unconsciousness is the fire that ultimately burns up the false ego, but that's the long, slow, painful way. The short cut is any spiritual teaching that cuts through the long way, the painful way of waking up."

Lijden aan de consequenties van het onbewustzijn is het vuur dat uiteindelijk het valse ego zal doen opbranden, maar dat is een lange, langzame, pijnvolle weg. Het 'weggetje binnendoor' is elke spirituele les dat de lange weg doormidden hakt, de pijnvolle weg van ontwaken.

"The universe has conspired to put you here. The totality of all the molecules and atoms that are floating around the universe, some of them temporarily gathering together and manifesting what looks like a person. They were forged in the furnace of stars and in this amazing way it's all coming together; the totality of life has suddenly put you here. Everything is connected to everything else, it's all timeless."

Het Universum heeft gepland dat jij Nu hier bent. Van het totaal van alle moleculen en atomen die zweven in het Universum, komen er tijdelijk sommige bij elkaar en manifesteren zich als iets dat lijkt op een persoon. Ze zijn gesmeed in de oven van de sterren en op deze wonderbaarlijke wijze komt het allemaal samen; de totaliteit van het leven heeft jou plotseling hier geplaatst. Alles is met alles verbonden, het is allemaal tijdloos.

'Your primary purpose is to be here fully, and to be total in whatever you do so that the preciousness of the present moment does not become reduced to a means to an end. And there you have your life purpose. That's the very foundation of your life'.

Je primaire, meest belangrijke, bedoeling is om volledig in het Hier en Nu te zijn, en volledig te zijn in dat wat je Nu doet zodat het unieke van dit moment, Nu, niet wordt gereduceerd tot slechts een onderdeel van een doel. En daarin ligt de bedoeling van je leven. Dat is de fundering van je leven.

Listen to people's stories, and you'll find that they could all be entitled "Why I Cannot Be at Peace Now." The ego doesn't know that your only opportunity for being at peace is now.

Luister naar de verhalen van mensen, en je zult kunnen vaststellen dat ze allemaal kunnen worden betiteld als "Waarom kan ik geen vrede vinden in en met het Nu, in dat wat Nu is?". Het ego weet niet dat de enige mogelijkheid om vrede te vinden in het Nu is gelegen.

If you can learn to accept and even welcome the endings in your life, you may find that the feeling of emptiness that initially felt uncomfortable turns into a sense of inner spaciousness that is deeply peaceful.

Als je kan leren van en accepteren dat en zelfs de uitkomsten in je leven kan verwelkomen, zul je kunnen ervaren dat het gevoel van leegheid dat eerst onprettig voelde zich gekeerd heeft tot een gevoel van innerlijke ruimte welk een diepe vrede kent.
Acceptance of what is immediately frees you from mind identification and thus reconnects you with Being. Resistance is the mind.

Accepteren van dat wat is bevrijdt je onmiddellijk van de identificatie met je denken en verbindt je aldus opnieuw met ZIJN. Verzetten (doet) is (iets van) je denken.
Stillness is consciousness itself, before it becomes a thought.
Stilte is bewustzijn zelf, voor het een gedachte wordt.
It is a dreadful man-made prison when you derive your identity through your past.
Het is een verschrikkelijke door de mens zelf gemaakte gevangenis wanneer je je identiteit afleidt vanuit je (zelf gecreëerde) verleden.
The action you take once you have surrendered first is always going to be much more effective than the action that arises out of a struggle with life.
De actie die je kunt ondernemen op het moment dat je je eerst hebt overgegeven is altijd veel meer effectief dan de actie die voortkwam uit je worsteling met het leven.

A change in the collective does not happen until the change happens in the individual. The individuals make up the collective. This is why we are here. We are looking at the collective insanity and seeing how it works, and that is the first step in liberation.

Een verandering in het collectief kan niet plaatsvinden voordat de verandering plaatsvindt in het individu. De individuen maken het collectief. Daarom zijn we hier. We kijken naar de collectieve gekte en zien hoe het "werkt", en dat is de eerste stap naar bevrijding.

"An amazing realization is in the present moment there is only what is, but there are no problems. And if your attention remains in the Now, you no longer inhabit a world of problems. Challenges you may still face, but they come to you in the space of Now."

Een ontzagwekkende openbaring is de feitelijke constatering dat er in het huidige moment alleen dat is wat er is, maar er zijn geen problemen. En als je aandacht in het Nu blijft, ben je geen inwoner meer van een wereld met problemen. Uitdagingen zul je nog steeds op je pad tegenkomen, maar ze komen tot je in de ruimte van het Nu, het huidige moment.

"With whatever spontaneous action arises out of presence, an intelligence is then at work in the situation. Whatever the situation, that intelligence is far greater than the intelligence of the thinking mind".
Welke spontane actie ook voortkomt uit het hier en nu, er is in deze situatie een intelligentie bezig, aan het werk, aanwezig.
Wat deze situatie ook is, deze intelligentie is vele malen groter, omvangrijker, dan de intelligentie van het denkend brein.

"When you look upon another and feel great love or when you contemplate beauty in nature and respond deeply, close your eyes for a moment and feel the essence of that love or that beauty within you, inseparable from who you are, your true nature."
Wanneer je naar een ander kijkt
en je voelt een diepe liefde
Wanneer je de schoonheid van de natuur
in je opneemt
en je reageert hevig,
Sluit je ogen dan even voor een moment
En voel de essentie van die liefde of die schoonheid in jou,
Onafscheidbaar van wie jij in essentie bent,
Jouw ware natuur, jouw ware zelf.

"When you need to use your mind, and particularly when a creative solution is needed, oscillate every few minutes or so between thought and stillness, between mind and no-mind."

Wanneer je je denken moet gebruiken, in het bijzonder wanneer een creatieve oplossing noodzakelijk is, schakel dan om de zoveel minuten tussen denken en stilte, tussen denken en niet-denken.

"Most people are so distracted by their thoughts, so identified with the voices in their heads, they no longer feel the aliveness within them. To be unable to feel the life that animates the physical body, the very life that you are, is the greatest deprivation that can happen to you."

Veel mensen zijn zo afgeleid door hun gedachten, zo geïdentificeerd met de stemmen in hun hoofd, dat zij het leven in zichzelf niet meer voelen.
Om niet meer het leven te voelen dat je fysieke lichaam doet leven, het leven dat jij bent, is het grootste tekort, gemis, dat je kan overkomen.


"What people really want is to be fully themselves. They want the sense of aliveness, of being myself fully. But they want it through this, that, or the other. They don't realize that nothing can give it to you because you already have it. And not only do you have it, you are it, you are what you're looking for already. You don't know that because you're always looking somewhere else. You can only know that in the Now by aligning yourself with the Now and with the power that is there within you."

Wat mensen echt willen is volledig zichzelf zijn. Ze willen het gevoel te leven, volledig jezelf zijn. Maar ze willen het via, dit, dat of de ander. Ze realiseren zich niet dat niets het aan je kan geven omdat je het al hebt. En niet alleen heb je het, je bent het, je bent nu al dat waar je naar op zoek bent. Je weet, beseft, het niet omdat je het altijd ergens anders zoekt. Je kunt het alleen weten in het hier en Nu door jezelf met het Nu te verbinden en met je innerlijke kracht..
"There's a veil, a density of mind between you and the universe, and that is dissolving now in you. And that is the liberation, the arising of the new consciousness. It's not necessarily a spectacular event with drums and trumpets. It's a very still thing . . ."

Er is een sluier, een dichtheid in het denken, tussen jou en het Universum, dat Nu in jou aan het oplossen is. En dat is een bevrijding, het ontwaken van een nieuw bewustzijn. Het is niet noodzakelijkerwijze een spectaculaire gebeurtenis met trompetten en slagwerk. Het is een heel stil iets...

"Untouched by any happening or event is the eternal 'I amness' that underlies all the manifestations. You can look at the manifestations and recognize yourself, the one in every manifestation. You recognize the beingness, not through words but through stillness. And in that moment you recognize yourself in the other and the sense of separation goes away that was created by excessive thinking. And there is love."

Onaangeroerd door welk evenement of gebeurtenis ook is het eeuwige "Ik ben" dat ten grondslag ligt aan alle manifestaties. Je kunt kijken naar de manifestaties en jezelf herkennen, die ene in elke manifestatie. Je herkent het Zijn, niet via woorden maar via stilte. En op dat moment herken je jezelf in de ander en het gevoel van afscheiding trekt weg wat was gecreëerd, ontstaan, door buitensporig denken. En is de Liefde daar.

"You are the light of the world. You are the consciousness that illuminates the world. Know yourself as that, and that's freedom, liberation, awakening, the end of suffering and madness. And it's happening right here."

Jij bent het licht van de wereld. Jij bent het bewustzijn dat de wereld verlicht. Ken jezelf als zodanig, en ervaar vrijheid, bevrijding, ontwaken, het einde aan lijden en waanzin. En het gebeurt hier en nu.

I was going for a walk near Los Angeles and there was a collapsed building that had burned down 40 years ago. The roof was gone and trees were growing inside the building and it struck me as beautiful, wonderful to see how form returns to the formless. The city council had put up a sign which to me was a sacred sutra. The sign said: 'Danger, all structures are unstable.' To me, that was a holy sign. I said, 'thank you.'

Eckhart wandelde op een dag in de buurt van Los Angeles en trof daar de overblijfselen van een gebouw dat 40 jaar geleden was afgebrand. Het dak was volledig weg en er groeiden bomen binnen de restanten van het gebouw en dat trof Eckhart als mooi, prachtig om te zien hoe een vorm overgaat naar het vormloze.
De gemeente had een bord geplaatst wat op Eckhart overkwam als een heilige sutra. Op het bord stond te lezen: 'Gevaar, alle gebouwen zijn instabiel'. Voor Eckhart was dat een heilig teken en hij zei 'Dank U'.
"If you are content with being nobody in particular, content not to stand out, you align yourself with the power of the universe. What looks like weakness to the ego is in fact the only true strength. This spiritual truth is diametrically opposed to the values of our contemporary culture and the way it conditions people to behave."

Als je tevreden bent met niemand in het bijzonder te zijn, tevreden bent met niet overal bovenuit te komen, breng je jezelf in één lijn met de kracht van het Universum. Wat lijkt op zwakheid voor het Ego is in feite de enige echte ware morele, mentale kracht.
Deze spirituele waarheid is het exacte tegenovergestelde van onze hedendaagse cultuur en de wijze waarop het mensen conditioneert zich op een bepaalde wijze te gedragen.
"Wisdom arises through the simple act of giving someone or something your full attention. Attention is primordial intelligence, consciousness itself. It joins the perceiver and the perceived in a unifying field of awareness. It is the healer of separation."

Wijsheid komt voort via het simpelweg geven van je volledige aandacht aan iemand of iets. Aandacht is fundamentele intelligentie, bewustzijn in haar ware essentie. Het brengt ontvanger en hetgeen ontvangen wordt in een verbindend veld van bewustzijn. Het is dat wat afscheiding heelt.

"Through forgiveness, which essentially means recognizing the insubstantiality of the past and allowing the present moment to be as it is, the miracle of transformation happens not only within but also without."

Door middel van vergeving, wat in essentie betekent het herkennen van de instabiliteit, vergankelijkheid van het verleden en het toestaan van het huidig moment, het hier en Nu, om te zijn exact zo als het is, vindt het mirakel van transformatie niet alleen van binnen plaats maar ook plaats zonder.

"One could say that going through loss is the great awakener. It is a potential opening if you don't run away from it. What is usually condemned as 'bad' by the mind and the mind-made self is actually grace coming into your life".

Je zou kunnen zeggen dat het ondergaan, ervaren van verlies de grootste ontwaker (aanleiding tot ontwaken) is. Het is een potentiële opening als je er niet van, voor wegrent. Wat vaker wordt veroordeeld als "slecht" door het denken en het door het denken gecreëerde Zelf is eigenlijk gratie, genade die je leven binnentreedt.

"It is a radical, revolutionary, amazing thing for a human being to discover in him or herself that dimension of consciousness where you can be aware of awareness. You become self-aware. To put it in other words, awareness consciousness becomes conscious of itself. No object in it."

Het is een radicaal, revolutionair, verbazingwekkend gebeuren voor een mens om die dimensie van bewustzijn te ontdekken in hem of haarzelf waarbij je getuige kunt zijn van het getuige zijn. Je wordt bewust van jezelf. Om het in andere woorden te omschrijven, getuige zijnd bewustzijn wordt bewust van zichzelf. Geen object hierin aanwezig.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten