Welkom op mijn netvlies.

Translate

maandag 31 oktober 2011

Heldervoelendheid...

Inleiding heldervoelendheid

Helder’ betekent: duidelijk en zuiver, klaar, onbewolkt, volkomen doorzichtig, scherpzinnig, begrijpelijk, schoon, proper.

Als je heldervoelend bent, dan beschik je over een transparant gevoel als eigenschap en instrument. Je gevoel staat voortdurend ‘open’. Je gevoel is ontvankelijk voor allerlei prikkels/energieën vanuit je omgeving, via je waarnemingen en via je gedachten.

Alles waar je lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk mee in contact komt, kan in jouw gevoel gewaarwordingen opwekken: de plaats waar je bent, de atmosfeer, mensen, dieren, planten, voorwerpen. Maar ook alles/iedereen waar jij in jouw gedachten (hoofd) mee bezig bent en waar jij je innerlijk op afstemt.
Onderscheid

Heldervoelendheid betekent vervolgens dat je hetgeen je voelt duidelijk en zuiver kunt onderscheiden: wat voel je precies? Is het positief of is het negatief? Waar komt het vandaan? Hoe en wanneer heb jij deze energieën opgelopen? Is het van jezelf of komt het van iemand/iets anders, of is beide het geval? Om je gevoel ongekleurd te kunnen uitleggen is het een voorwaarde dat jij zelf/innerlijk helder bent op het betreffende stukje.

‘Weten’

Geestelijke helderheid, aanleg, oefening en (leef)tijd maken dat je gevoel zich steeds sneller in gedachten/ woorden uitdrukt en dat het zich manifesteert in ‘iets meteen weten’.


Richting


De gerichtheid, het bereik en de nuancering van je heldervoelendheid hangen samen met de aard en gesteldheid van jouw ‘wezen’: je persoonlijkheid, je bezieling, je hart, je vermogen tot besef, je ervaringen. Overeenkomstig jouw intenties en drijfveren blijf je van-zelf in ontwikkeling.

Innerlijke helderheid


Je innerlijk is de kern van je wezen: je hart, je gemoed, de zetel van je geestelijke gevoel. Hoe helderder je innerlijk, hoe zuiverder je gevoel. Een helder innerlijk bestaat bij zelfkennis, realiteitsbesef, geestelijke heelheid, neutrale emotionaliteit en vrije wilsbeschikking. Een helder innerlijk realiseren kost tijd, inspanning en volharding.

Een helder innerlijk is beweeglijk en ontstaat gaandeweg via jouw verlangen ernaar. Het vraagt een voortdurende, eigenlijke intentie om je geestelijke kwetsuren uit het verleden én in het heden te willen verwerken (volledig beseffen en aanvaarden), waardoor jouw wezen zich kan neutraliseren en vrijkomt.

Hooggevoeligheid


Hooggevoeligheid kan samengaan met heldervoelendheid. Maar je hoeft niet perse veel en intens te voelen om heldervoelend te zijn. Hooggevoeligheid kan heldervoelendheid latent in zich dragen.

Het verwerven van een helder gevoel kan doel en betekenis geven aan een hooggevoelige constitutie. Door je onderscheidingsvermogen te ontwikkelen, komt bloot te liggen wat jouw eigen (gedachte)patronen zijn en daar kun je mee aan de slag. Energieën die niet van jouzelf zijn kun je direct wegsturen. Dan wordt alles lichter en krijg je meer rust.

Wegsturen


Alles wat je voelt en wat niet van jouzelf is of wat negatief is, kun je wegsturen via je gedachten/woorden. Hoe zuiverder je kunt onderscheiden wat je voelt, hoe sterker jouw geestkracht is.

Als het je niet (meteen) lukt om bepaalde gevoelens/gedachten weg te sturen, dan is er nog een aspect verborgen wat aan het licht moet komen. Situaties herhalen zich en wanneer je alle deeltjes hebt ontdekt en verwerkt, dan kun je de betreffende ongewenste energieën wél wegsturen.

Manifestatie
Niet zelden is heldervoelendheid eerst een ongekend verschijnsel. Als kind beleefde je de wereld vanuit je gevoel en reageerde je in veel situaties voorvoelend en (over)gevoelig. Afhankelijk van je karakter en de omstandigheden waarin je bent opgegroeid, kan jouw heldervoelendheid zich hebben gemaskeerd achter rationalisaties, angsten, verslavingen of ander afleidend gedrag/patronen. Allerhande geestelijke en lichamelijke verschijnselen kunnen voortkomen uit het niet ((h)er)kennen of kunnen omgaan met heldervoelendheid.


Het komt ook voor dat heldervoelendheid zich ‘ineens’ openbaart als gevolg van een ingrijpende (traumatische) gebeurtenis. Bijvoorbeeld na een ernstig ziekbed, na een ongeval, na het overlijden van een dierbare, of na de geboorte van een kind.

Of misschien ben jij zó opgegroeid dat heldervoelend zijn voor jou de natuurlijkste zaak van de wereld is?


Integratie


Heldervoelendheid is een speciaal, extra zintuig waarmee je prikkels/energieën gewaar wordt. Eenmaal bewust geworden, kun je dit van-zelf-sprekende orgaan niet meer afsluiten.

Maar als jij je heldervoelendheid omarmt en integreert in je leefstijl, dan zul je zien dat voorheen niet te combineren puzzelstukjes op hun plaats vallen en dat jij meer jezelf bent.

© Copyright NVHM, juli 2004. 

Bron: http://www.nieuwetijdskind.com

Hoe herken je heldervoelendheid?

In principe is iedereen heldervoelend, maar veel mensen zijn zich daar niet van bewust.

Je kunt je bewust worden van je heldervoelendheid via lichamelijke, psychische en emotionele gewaarwordingen, reacties en klachten.
Heldervoelendheid manifesteert zich o.a. in:


* Gevoeligheid voor wat mensen uitstralen, uitzenden of ‘bij zich hebben’.


Bijvoorbeeld de stemming van mensen, emoties en intenties, maar ook het aanvoelen van iemands karakter.
Hoe iemand handelt levert bewijs voor jouw gevoel omtrent die persoon.


* Gevoeligheid voor de lichamelijke gesteldheid van andere mensen.


Bijvoorbeeld pijnen, spanning, benauwdheid, moeheid etc.

* Gevoeligheid voor sfeer of sferen in gebouwen, ruimtes of op bepaalde plaatsen.


Bijvoorbeeld een plaats voelt zwaar of drukkend, geeft hoofdpijn of jaagt angst aan, of het voelt juist licht of warm.


* Gevoeligheid m.b.t. voorwerpen, informatie via de media, straling van electriciteit, aardstralen, etc.


Bijvoorbeeld je voelt een spanning of je wordt misselijk of ziek.


* Gevoeligheid m.b.t. andere levensvormen zoals planten en dieren.


Bijvoorbeeld angst, verdriet, blijheid, lichamelijke pijnen.
Aan alles hier op aarde (materie) zitten allerlei soorten energieën vast.
Wij ervaren deze energieën (=informatie) via ons lichaam en/of via onze gedachten en/of via ons gevoel.
Heldervoelendheid kan gepaard gaan met andere kwaliteiten, zoals:


* helderziendheid
* helderwetendheid
* helderhorendheid
* helderruikendheid
* zien en weten via de gedachten
* Lichamelijke gewaarwordingen en symptomen


De energieën die aansluiting op ons maken, kunnen o.a. onderstaande lichamelijke symptomen tot gevolg hebben. Dit geldt NIET wanneer deze symptomen het gevolg zijn van een eigen lichamelijke ziekte.

Voorbeelden van lichamelijke symptomen ten gevolge van negatieve energieën:


* een onaangenaam gevoel van zwaarte of een drukkend gevoel
* spanning of gespannenheid
* druk op het hoofd, hoofdpijn, migraine
* keelpijn, hoesten, slijm opgeven
* benauwdheid, hyperventilatie
* druk op de borstkas, pijn in de borstkas, longen of hartstreek
* druk op de maag, maagpijn
* spanning op de buik, buikpijn
* reacties van de spijsvertering
* pijn in de rug, spanning of pijn in de nek, schouderbladen
* pijn op onze ‘zwakke plekken’ bijvoorbeeld gewrichten
* kokhalzen, misselijkheid, braken
* onaangename kou, rillingen, moeheid
* allergische reacties


Voorbeelden van lichamelijke gewaarwordingen ten gevolge van positieve energieën:


* aangenaam ‘licht’ gevoel
krachtig gevoel
energiek
stevig, goed geaard
boeren
geeuwen
‘stroom’, tintelingen
aangename warmte


Psychische/emotionele gewaarwordingen en symptomen


De energieën die verbinding met ons maken werken ook via de gedachten en emoties.
Wanneer wij ons er niet van bewust zijn dat er energieën binnenkomen via ons emotionele gevoel, dan reageren wij automatisch volgens deze energieën, omdat wij denken dat deze gevoelens van onszelf zijn.

Wanneer wij ons er niet van bewust zijn dat er energieën binnenkomen via onze gedachten, dan handelen wij onbewust volgens deze gedachten, omdat wij denken dat deze gedachten van onszelf zijn.

Onze eigen gedachtepatronen haken onbewust in op de binnengekomen energieën, waardoor onze reacties en/of handelingen onbewust bepaald worden door deze energieën.

Ook sluiten zich energieën aan op onze eigen gedachtepatronen waardoor onze reacties en/of handelingen onbewust ondersteund of versterkt worden door deze energieën.
Voorbeelden van psychisch en/of emotioneel reageren op negatieve energieën, vaak in combinatie met onze eigen gedachtenpatronen:


* onveilig gevoel, angst, vrees, fobieën
* irritatie, boosheid, woede, agressie, wraakzucht
* opgejaagdheid, spanning, stress
* wantrouwen, onzekerheid, jaloezie, afgunst
* hebzucht, gulzigheid
* concentratieproblemen, versnipperde aandacht
* verdriet, pijn, hysterie
* verbittering, haat
* wisselende stemmingen, piekeren
* neerslachtigheid, somberheid, pessimisme, depressie
* afgeslotenheid, onwerkelijk gevoel, dissociatie, gespletenheid
* superioriteit, dominantie, tirannie, bezitterigheid
* inferioriteit, zelfveroordeling, zelfhaat, zelfpijniging, zelfvernietiging
* krachteloosheid, passiviteit, onverschilligheid, geestelijk moe
* dwangmatigheid, drang om te vluchten in verdovende middelen etc.
* bewustzijnsvernauwing, projectie
* suicidale gedachten en/of gevoelensBovengenoemde is ook lichamelijk voelbaar.


Wanen, het horen van stemmen en het waarnemen van meerdere persoonlijkheden in jezelf, zijn ook het gevolg van aansluitingen op de negatieve dimensies. Ook voor crimineel gedrag geldt dat mensen worden aangezet door de gedachten/energieën vanuit het negatieve.

Voorbeelden van psychisch/emotioneel reageren op positieve energieën:* ontspanning, acceptatie, innerlijke rust
* geestelijke kracht
* vertrouwen, optimisme
* blijheid, vrolijkheid, humor
* invoelingsvermogen, begrip, onvoorwaardelijk respect


Bovengenoemde is ook lichamelijk voelbaar.


Zo kunnen we begrijpen dat het belangrijk is dat we onze gedachten en gevoelens gaan onderzoeken en onderscheid leren maken in wat waar vandaan komt (wat is vanuit het positieve, wat is vanuit het negatieve en wat is van onszelf).

Alles wat vanuit het negatieve komt sturen we weg via onze eigen gedachten, zodat deze energieën ons systeem verlaten. Dit geldt zowel voor wat van onszelf is als voor wat niet van onszelf is.

Zo wordt het mogelijk om onze eigen gedachte patronen te doorgronden en te veranderen.
Dan gaan we neutraler denken, waardoor we de positieve informatie beter kunnen ontvangen.

Emotie


Emotie geeft kleur aan ons leven.
Via onze gedachten creëren wij emoties en trekken wij emoties (=energieën) aan.
Het is echter niet de bedoeling dat ons lichaam ermee op de loop gaat en dat wij niet meer neutraal kunnen denken, waardoor onze beslissingen en handelingen beïnvloed worden.

© Copyright NVHM, juni 2002. 


http://www.nieuwetijdskind.com/  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten