Welkom op mijn netvlies.

Translate

vrijdag 15 april 2016

Inspirerende quotes Eckhart Tolle: Het kracht van het nu.

"When you drop your expectations that a person, a situation, a place, or an object should fulfill you, it's easier to be present in this moment because you're no longer looking to the next one. Most people want to get what they want, whereas the secret is to want what you get at this moment."
Als je je verwachtingen dat een andere persoon, een situatie, een plaats, of een object je zou moeten bevredigen, zou kunnen laten vallen is het makkelijker om volledig aanwezig te zijn in dit moment omdat je dan niet uitkijkt naar het volgende. Veel mensen willen te pakken krijgen waar ze naar verlangen, terwijl het geheim ligt in te verlangen naar wat je krijgt juist op dit moment, in het hier en nu.


Instead of creating expectations of what should or should not be happening, cooperate with the form that this moment takes. Bring a 'yes' to the isness, because it's pointless to argue if it already is. A greater intelligence is available to you when you no longer reject, deny, or 'don't want' what is.

In plaats van het creëren van verwachtingen van wat wel of wat niet zou mogen plaatsvinden, gebeuren, coöpereer met de vorm die dit moment aanneemt. Breng een 'ja' naar het (feitelijke) zo-zijn, aangezien het geen enkele zin heeft om het daar niet mee eens te zijn. Er komt een veel grotere intelligentie voor je beschikbaar als je je niet langer verzet tegen het zo-zijn van wat is, het zo-zijn van wat is ontkent, of dat wat feitelijk is niet wil.

If you are aligned with the moment, the kind of action that you take is qualitatively totally different from the kind of action that you take when you deny or dislike the present moment out of the feeling that you want to get somewhere better than this moment. 

Als je je handelen aan doet sluiten bij het zo zijn van het hier en nu, dan zal de actie die je onderneemt, je handelen, kwalitatief bezien totaal verschillen van de manier waarop je actie onderneemt, handelt, als je het zo zijn van het hier en nu ontkent of niet wil accepteren uit een gevoel van dat je ergens anders wil zijn waar het 'beter' is dan waar je nu bent op dit moment.

"When you listen to the voice in your head, listen to it impartially. That is to say, do not judge. You%u2019ll soon realize: there is the voice, and here I am listening to it, watching it. This I am realization, this sense of your own presence, is not a thought. It arises from beyond the mind." 

Wanneer je luistert naar de stem in je hoofd, luister er dan onpartijdig naar. Met andere woorden, veroordeel het niet. Al snel zul je je realiseren: Daar is de stem, en hier ben ik, degene die er naar luistert, er naar kijkt. Deze 'Ik ben' realisatie, dit gevoel van je eigen aanwezigheid, is geen gedachte. Het komt voort buiten het bereik van je denken.  

"No matter what your body-appearance is on the outer level, beyond the outer form it is an intensely alive energy field. If you are not familiar with inner body-awareness, close your eyes for a moment and find out if there is life inside your hands. Body awareness not only anchors you in the present moment; it is a doorway out of the prison that is the ego." Het maakt niet uit hoe je lichaam er van buiten af uitziet, achter die uiterlijke vorm gaat een intens levend energieveld schuil. Als je (nog) niet bekend bent met het je bewust zijn van je "innerlijke lichaam", sluit dan nu je ogen eens even voor een moment en schenk al je aandacht aan je handen (denk aan niets anders, focus je volledig op je handen) en voel de tintelingen en sensaties, het leven in je handen. Het je bewust zijn van je innerlijke lichaam verankerd je in het hier en nu; het is een doorgang, weg uit de gevangenis van het Ego.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten