Welkom op mijn netvlies.

Translate

zaterdag 10 oktober 2015

Mooji spreekt...

Alle problemen móeten wel persoonlijk zijn. Er zijn geen niet-persoonlijke problemen.
Reflecteer. Je kunt alleen lijden als je jezelf inbeeldt dat je een persoon bent.
In de staat van het persoon-zijn voel je dat je een unieke entiteit bent of kunt worden, met unieke kwaliteiten:
dat je geliefd of niet geliefd kunt zijn, waardig of onwaardig, succesvol of een mislukking.
‘Je bent in mijn team’, of ‘Ik wil jou niet!’
Zulke woorden kunnen alleen maar in dualiteit geuit worden, en gevolgen hebben voor de ‘persoon’.
De staat van de ego-identiteit is fundamenteel vanuit onzekerheid.
En het is goed dat het zo is, want als het niet zo zou zijn,
dan zouden je kansen om vrij te zijn bijna onmogelijk zijn.
In dit leven heb je de grootste gelegenheid om voorbij te gaan aan deze beperkte persoons-identiteit.
Hen die onder de aanvallen van het ego lijden hebben op een bepaalde manier geluk, omdat ze dichter bij het ontdekken van de afstandsloze Waarheid staan. Waarom? Omdat op een bepaald moment hun ego’s zo ondraaglijk worden dat ze geen kant meer op kunnen, en dat alles tot de Bron teruggebracht moet worden.
Als je ego zo fantastisch zou zijn, en alles zou geweldig gaan en al je projecties zouden worden vervuld, dan zou er geen aantrekkingskracht tot het ware Zelf zijn.
Het Zelf staat dit niet toe.
Het geeft jou, de ‘aanwezigheid’, het voordeel.
Zelfs als je in de hel zou zitten, dan zou je in het voordeel zijn,
want het zaad van zijn in jezelf is het eeuwige zaad van het Werkelijke.

~ Mooji
All problems have to be personal. There are no impersonal problems.
Reflect. You can only suffer when you imagine yourself to be a person.
In the state of personhood, you feel you are or can become a unique entity with unique qualities:
that you can be loved or not loved, worthy or unworthy, a success or a failure.
'You are on my team,' or, 'I don't want you!'
Such words can only be uttered in duality and impact on the 'person'.
The state of ego identity is fundamentally insecure.
And it is good it is this way, because if it were not,
your chance to be free would be almost impossible.
In this life, you have the greatest opportunity to move beyond this limited identity of personhood.
Those who suffer from the ego's attacks are in some way fortunate, for they are nearer to discovering the distanceless Truth. Why?
Because at a certain point, their egos become so unbearable that they run out of moves and then everything has to collapse back into the Source.
If your ego was so wonderful and everything was going great and all your projections were fulfilled, there would be no attraction to the real Self.
The Self will not allow this.
It always gives you, the 'presence', the advantage.
Even if you were in hell, you would have the advantage,
because the seed of being in you is the eternal seed of the Real.

~ Mooji

Geen opmerkingen:

Een reactie posten